CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
Số: 279/CT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 1986

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ sung chế độ đối với công nhân viên chức và các lực lượng vũ trang sang làm chuyên gia và phục vụ chuyên gia giúp Lào và Căm-Pu-Chia

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Để phù hợp với chế độ tiền lương mới ban hành theo Nghị định số 235-HĐBT ngày 18-9-1985;
Theo đề nghị của Bộ Lao động và các ngành liên quan,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Thay thế các điểm 1, 2, điều 1 trong Quyết định số 87-CT ngày 1-3-1985 bằng các điểm mới sau đây:

Điểm 1. Chế độ ở trên đất bạn.

Trong thời gian công tác trên đất bạn, chuyên gia và người phục vụ chuyên gia được nhận tiền ăn, tiền tiêu vặt do bạn cấp theo chế độ đã được hai bên thoả thuận.

Điểm 2. Chế độ để lại cho gia đình.

Trong thời gian công tác trên đất bạn, chuyên gia và người phục vụ chuyên gia được để lại cho gia đình toàn bộ số tiền lương cấp bậc hoặc chức vụ, phụ cấp chênh lệch giá sinh hoạt theo vùng, phụ cấp khu vực, phụ cấp ưu đãi và phụ cấp thâm niên (nếu có).

Công nhân viên chức có con còn phải nuôi dưỡng mà đang được mua lương thực, thực phẩm theo định lượng với giá ổn định thì được mua lương thực và chất đốt (ở nơi đang được cung ứng chất đốt) cho một con theo giá ổn định bán cho công nhân viên chức và theo định lượng. Những nơi đang thực hiện việc bán định lượng theo giá ổn định với diện rộng hơn thì tiếp tục được mua cho đến khi có quyết định mới.

2. Quyết định này thi hành từ ngày 1 tháng 10 năm 1986.

3. Bộ Lao động cùng Uỷ ban Hợp tác kinh tế văn hoá với Lào và Căm-pu-chia, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định này.

4. Bộ trưởng Tổng thư ký Hội đồng Bộ trưởng, Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng các cơ quan khác thuộc Hội đồng Bộ trưởng và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố và đặc khu trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

TM. Hội đồng Bộ trưởng

KT. Chủ tịch

Phó Chủ tịch

(đã ký)

Võ Chí Công

Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng

(Đã ký)

Võ Chí Công