ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 28/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 06 tháng 01 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC PHÂN BỔ KINH PHÍ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI CÓ CÔNG CÁCH MẠNG VỀNHÀ Ở NĂM 2013

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nướcnăm 2002 và các văn bản pháp quy hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ ngườicó công với cách mạng về nhà ở;

Căn cứ Quyết định số 1693/QĐ-UBND ngày 30/8/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án hỗ trợ ngườicó công với cách mạng về nhà ở năm 2013 theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg ngày26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ;

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tạiCông văn số 1502/SXD-QLN &TTBĐS ngày 02/12/2013 và Sở Tài chính tại Công vănsố 3567/STC-QLNS ngày 25/12/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phân bổ kinh phí hỗtrợ người có công với cách mạng về nhà ở số tiền 11.440 triệu đồng (Mười mộttỷ, bốn trăm bốn mươi bốn triệu đồng) từ nguồn tạm cấp của Trung ương(10.300 triệu đồng) và nguồn ngân sách tỉnh (1.140 triệu đồng) bổ sung có mụctiêu cho ngân sách các huyện, thị xã và thành phố Huế (gọi chung là huyện) đểthực hiện hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở đợt 1 theo phụ lục chitiết đính kèm.

Điều 2: Giao trách nhiệmcho:

1. Sở Tài chính lập thủ tục thôngbáo bổ sung kinh phí cho ngân sách các huyện số tiền đã nêu tại Điều 1 Quyếtđịnh này.

2. UBND các huyện, thị xã và thànhphố Huế có trách nhiệm:

- Căn cứ tình hình thực tế của địaphương và kinh phí được phân bổ nêu tại điều 1, quyết định phê duyệt danh sáchđược hỗ trợ kinh phí về nhà ở của địa phương cho phù hợp.

- Triển khai thực hiện hỗ trợ nhà ởcho người có công với cách mạng theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

- Quản lý và sử dụng kinh phí đúngmục đích, theo quy định hiện hành của Nhà nước; định kỳ hàng quý báo cáo tiếnđộ triển khai thực hiện gửi Sở Xây dựng để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

- Quyết toán kinh phí thực hiện gửiSở Xây dựng, Sở Tài chính trước ngày 15/12/2014.

2. Sở Xây dựng (cơ quan thường trựcBan chỉ đạo chính sách hỗ trợ người có công cách mạng về nhà ở tỉnh) hướng dẫn,giám sát UBND các huyện triển khai thực hiện việc hỗ trợ nhà ở cho người cócông với cách mạng trên địa bàn tỉnh; định kỳ hàng quý tổng hợp tiến độ triểnkhai thực hiện báo cáo UBND tỉnh.

Điều 3: Quyết định này cóhiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh văn phòng UBNDtỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Sở Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Khobạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế và Thủ trưởngcác cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- TT HĐND tỉnh;
- CT và các PCT UBND Tỉnh;
- VP: Lãnh đạo và các CV; TC, TH.
- Lưu: VT, LT, TC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao


PHỤ LỤC

(Kèmtheo Quyết định số 28/QĐ-UBND ngày 06 tháng 01 năm 2014 của UBND tỉnh)

ĐVT:triệu đồng

Stt

Tên huyện, thị xã, thành phố Huế

Tổng số hộ người có công với cách mạng về nhà ở (theo đề án phê duyệt)

Số hộ và kinh phí bố trí đợt này (hộ xây mới)

Số hộ xây mới

Tổng số kinh phí

Trong đó

Tổng số hộ

Hỗ trợ xây mới

Cải tạo, sửa chữa

Ngân sách TW (90%)

Ngân sách tỉnh (10%)

Tổng cộng

2.164

585

1.579

286

11.440

10.300

1.140

1

Huyện Phong Điền

221

66

155

32

1.280

1.155

125

2

Huyện Quảng Điền

214

49

165

24

960

865

95

3

Thị xã Hương Trà

250

125

125

61

2.440

2.195

245

4

Thị xã Hương Thủy

160

5

155

5

200

180

20

5

Huyện Phú Vang

320

29

291

15

600

540

60

6

Huyện Phú Lộc

416

134

282

63

2.520

2.270

250

7

Huyện Nam Đông

212

55

157

27

1.080

970

110

8

Huyện A Lưới

337

117

220

54

2.160

1.945

215

9

Thành phố Huế

34

5

29

5

200

180

20