UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2820/2009/QĐ-UBND

Huế, ngày 22 tháng 12 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI VÀBỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG QUY ĐỊNH TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 4043/2005/QĐ-UBND NGÀY 30THÁNG 11 NĂM 2005 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỘT SỐ CHÍNH SÁCHVỀ DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ vào Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Uỷban Nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 09/2003/TTLT-BYT-BTC-BNV ngày 29 tháng 9 năm 2003 hướng dẫn thực hiện Quyếtđịnh số 155/2003/QĐ-TTg ngày 30 tháng 7 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ quyđịnh sửa đổi, bổ sung một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viênchức ngành Y tế;

Căn cứ Nghị quyết số 7c/ 2009/NQCĐ-HĐND ngày 09tháng 4 năm 2009 của Hội đồng Nhân dân tỉnh khoá V về việc tiếp tục đẩy mạnhcông tác dân số và kế hoạch hoá gia đình giai đoạn 2009-2015, định hướng đếnnăm 2020;

Căn cứ Quyết định số 853/2009/QĐ-UBND ngày 24tháng 4 năm 2009 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt Đềán tiếp tục đẩy mạnh công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình giai đoạn2009-2015, định hướng đến năm 2020;

Xét đề nghị của Sở Y tế và Sở Tài chính tại Tờtrình số 3177 /TTr-SYT-STC ngày 04 tháng 12 năm 2009 về việc xem xét điềuchỉnh, bổ sung một số chế độ, chính sách cho đối tượng tham gia thực hiệnchương trình dân số - kế hoạch hoá gia đình; Báo cáo thẩm định số 724/BC-STP ngày 15 tháng 12 năm 2009 của Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Sửa đổi Khoản 1, Khoản 2, Điều 7, Quyết định số4043/2005/QĐ-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh về banhành quy định một số chính sách về dân số - kế hoạch hóa gia đình với nội dungcụ thể như sau:

1. Trợ cấp cho người thực hiện triệt sản:400.000đồng/ca;

2. Phụ cấp cho cộng tác viên dân số - kế hoạch hoágia đình ở thôn, bản, tổ dân phố tính bằng 0,2 mức lương tối thiểu/người/tháng.

Điều 2. Bổ sung chế độ chi cho kíp phẫuthuật triệt sản:

1. Hỗ trợ triệt sản nam: 50.000đồng/ca;

2. Hỗ trợ triệt sản nữ: 80.000đồng/ca.

Điều 3.Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01tháng 01 năm 2010. Các nội dung khác của Quyết định 4043/QĐ-UBND không trái vớiQuyết định này vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng Uỷ ban Nhân dântỉnh, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh;Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân các huyện, thành phố Huế và Thủ trưởng các cơ quanliên quan, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Các Bộ: Y tế, Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản-Bộ Tư pháp;
- Thường vụ Tỉnh uỷ (để b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Tổng Cục DS-KHHGĐ (để b/c);
- UBMT TQVN tỉnh và các đoàn thể cấp tỉnh;
- Các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh;
- Website Chính phủ; Cổng TTĐT tỉnh, Báo Thừa Thiên Huế;
- Lưu: VT, TC (02), NV, VH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Thiện