UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2003

QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

Về việc thành lập Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế

________________________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

- Căn cứ Luật t chức HĐND và UBND;

- Căn cứ vào thỏa thuận của Bộ Y tế tại công văn s 4707/YT-DP ngày 07 tháng 5/2003 về việc thành lập Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế;

- Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại tờ trình số 629/TTr - TCCB ngày 23 tháng 4 năm 2003 và Trưởng Ban Tổ chức chính quyền Thành phố;

QUYẾT ĐỊNH

Điều I: Thành lập Trung tâm Kiểm địch Y tế Quốc tế Hà Nội trên cơ sở tổ chức lại khoa kiểm dịch y tế biên giới thuộc Trung tâm Y tế Dự phòng thuộc sở y tế.

1. Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế Hà Nội là đơn vị sự nghiệp có thu; trực thuộc Sở Y Tế Hà nội, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định hiện hành.

2. Tên giao dịch: TRUNG TÂM KIỂM DỊCH Y TẾ QUỐC TẾ HÀ NỘI

Tên giao dịch quốc tế: CENTER FOR INTERNATIONAL HEALTH QUARANTINE OF HANOI.

3. Trụ sở: 70 Đường Nguyễn Chí Thanh Quận Đống Đa.

Điều II: Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế Hà Nội có chức năng kiểm dịch y tế quốc tế theo điều lệ kiểm dịch y tế Biên giới của Việt nam và điều lệ kiểm dịch y tế quốc tế.

Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế Hà Nội có nhiệm vụ:

1. Xây dựng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch kiểm dịch y tế quốc tế, bao gồm kế hoạch hàng năm và kế hoạch dài hạn.

2. Thực hiện kiểm dịch y tế quốc tế theo điều lệ kiểm dịch y tế Biên giới của Việt nam và điều lệ kiểm dịch y tế quốc tế tại các cửa khẩu trên địa bàn Thành phố Hà nội.

- Tiêm chủng vắc xin phòng bệnh, cấp sổ tiêm chủng quốc tế và quản lý sức khoẻ cho các đối tượng xuất, nhập cảnh theo quy định.

- Kiểm tra và cấp giấy chứng nhận kiểm dịch y tế biên giới cho người và hàng hoá, bưu phẩm, bưu kiện, xác chết, tro, hài cốt, các phương tiện vận tải và các sản phẩm đặc biệt khác qua cửa khẩu.

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp vệ sinh đối với các cơ sở cung ứng địch vụ, thực phẩm, đồ uống, nước sinh hoạt và các phương tiện vận chuyển của các cơ sở cung ứng dịch vụ trong khu vực cửa khẩu.

- Kiểm tra vệ sinh môi trường, giám sát các véc tơ truyền bệnh và tổ chức các biên pháp phòng chống véc tơ truyền bệnh theo điều lệ kiểm dịch y tế Biên giới của Việt nam và điều lê kiểm dịch y tế quốc tế tại các cửa khẩu.

3. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức làm công tác kiểm dịch y tế quốc tế đáp ứng yêu cầu kiểm dịch quốc tế của Thành phố.

4. Tổ chức nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế với các tổ chức y tế trong nước và nước ngoài trong lĩnh vực phòng chống dịch bệnh tại khu vực cửa khẩu.

5. Quản lý cán bộ, viên chức theo pháp lệnh cán bộ công chức. Quản lý tài sản và thực hiện chế độ thống kê, kế toán theo quy định của nhà nước.

Điều III: Biên chế và tổ chức bộ máy:

III.1. Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế được sử dụng 20 - 25 biên chế.

III.2. Bộ máy lãnh đạo, gồm 01 Giám đốc, 01-02 phó giám đốc.

III.3. Các khoa, phòng chuyên môn, nghiệp vụ, gồm có:

1. Phòng Tổ chức - Hành chính.

2. Phòng Kế hoạch - Tài vụ.

3. Khoa Tiêm chủng quốc tế và Quản lý sức khỏe.

4. Khoa Kiểm dịch và xử lý y tế.

5. Khoa Xét nghiệm.

Chức năng nhiệm vụ, biên chế của từng khoa, phòng do Giám đốc sở Y tế quy định.

Điều IV: Chánh Văn phòng HĐND & UBND thành phố, Trưởng Ban Tổ chức chính quyền thành phố, Giám đốc sở Y tế và các Sở, Ngành có liên quan thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Quốc Triệu