UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2824/QĐ-UBND

Huế, ngày 23 tháng 12 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BẢO TÀNG THIÊN NHIÊN DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 86/2006/QĐ-TTg ngày 20 tháng 4 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể hệ thống Bảo tàng thiên nhiên ở Việt Nam đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 2827/2008/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2008 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định phân cấp về tổ chức bộ máy và quản lý công chức, viên chức của tỉnh Thừa Thiên Huế;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1179/TTr-SNV ngày 14 tháng 12 năm 2009 và Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 959/SKHCN ngày 10 tháng 12 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Bảo tàng thiên nhiên duyên hải miền Trung trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế.

Bảo tàng thiên nhiên duyên hải miền Trung là đơn vị sự nghiệp có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản để hoạt động.

Điều 2. Giao trách nhiệm Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ căn cứ các văn bản hướng dẫn của Trung ương và tình hình thực tế của địa phương để quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo tàng thiên nhiên duyên hải miền Trung.

Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và miễn nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc Bảo tàng thực hiện theo sự phân cấp công tác tổ chức bộ máy và cán bộ theo Quyết định số 2827/2008/QĐ-UBND ngày 15/12/2008 của UBND tỉnh.

Biên chế của Bảo tàng là biên chế sự nghiệp do UBND tỉnh phân bổ hàng năm trong tổng số biên chế sự nghiệp của Sở Khoa học và Công nghệ.

Cơ chế tài chính của Bảo tàng thực hiện theo Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các tổ chức khoa học và công nghệ công lập.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và Giám đốc Bảo tàng thiên nhiên duyên hải miền Trung chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Thiện