THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------
Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC HỖ TRỢ KINH PHÍ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC
DỆT MAY VIỆT NAM CHO TẬP ĐOÀN DỆT MAY VIỆT NAM
-----------------------
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 1389/BTC-TCDN ngày 24 tháng 01 năm 2014,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.Hỗ trợ 65.569 triệu đồng (sáu mươi lăm tỷ, năm trăm sáu mươi chín triệu đồng) cho Tập đoàn Dệt May Việt Nam từ nguồn chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo thuộc ngân sách trung ương năm 2014 để đào tạo nguồn nhân lực Dệt May năm 2014 như đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 1389/BTC-TCDN ngày 24 tháng 01 năm 2014. Việc quản lý, sử dụng số kinh phí bổ sung thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

>> Xem thêm:  Mức xử phạt khi tự ý chuyển mục đích sử dụng đất ? Làm thế nào để chuyển mục đích sử dụng đất ?

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Công Thương, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Dệt May Việt Nam và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TTg, các Phó Thủ tướng: Vũ Văn Ninh, Vũ Đức Đam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: TH, KGVX, TKBT, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3).
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

>> Xem thêm:  Thủ tục, hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất ? Cơ quan nào có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất ?