UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ủy quyền thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng

các khu chức năng thuộc khu công nghệ cao, thẩm định thiết kế cơ sở

các công trình xây dựng trong khu công nghệ cao Hòa Lạc

_____________________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 99/2004/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2003 của Chính phủ về Quy chế Khu công nghệ cao;

Căn cứ Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình;

Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ về quản lý đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ văn bản số 2486/BXD-HĐXD ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Bộ Xây dựng về thẩm định thiết kế cơ sở các công trình xây dựng trong Khu công nghệ cao Hòa Lạc;

Theo đề nghị của Ban Quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc tại văn bản số 362/CNCHL-QHXDMT ; ý kiến của Sở Quy hoạch – Kiến trúc tại văn bản số 116/QHKT-TH ngày 24 tháng 10 năm 2008, của Sở Xây dựng tại văn bản số 2893/SXD-TĐ ngày 19 tháng 11 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ủy quyền cho Ban Quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc thực hiện một số chức năng quản lý nhà nước trong Khu công nghệ cao Hòa Lạc thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội, bao gồm:

1. Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chi tiết các khu chức năng trong Khu Công nghệ cao Hòa Lạc (yêu cầu trong thành phần Hội đồng thẩm định có sự tham gia của Lãnh đạo Sở Quy hoạch – Kiến trúc).

2. Thẩm định thiết kế cơ sở các dự án đầu tư thuộc nhóm B, C xây dựng trong Khu công nghệ cao Hòa Lạc.

Điều 2. Khi thực hiện việc thẩm định theo nội dung của Điều 1, Quyết định này, Trưởng ban Quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc cần thực hiện ý kiến của Bộ Xây dựng nêu tại văn bản số 2486/BXD-HĐXD ngày 12 tháng 12 năm 2008. Khi thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chi tiết các khu chức năng, trong Hội đồng thẩm định, Ban quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc cần mời thêm các Sở chuyên môn liên quan của Thành phố Hà Nội để lấy ý kiến tham gia.

Điều 3. Trưởng Ban quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc có trách nhiệm kiện toàn bộ máy chuyên môn có đủ năng lực thực hiện việc ủy quyền của UBND Thành phố.

Điều 4. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Thủ trưởng các Sở, ngành: Xây dựng, Quy hoạch – Kiến trúc, Kế hoạch và Đầu tư, Công thương, Khoa học và Công nghệ, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin – Truyền thông, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch UBND huyện Thạch Thất, Quốc Oai, Ban Quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc và các ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Huy Tưởng