ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Đề án Quy hoạch vị trí tuyên truyền cổ động chính trị và Quảng cáo thương mại trên địa bàn tỉnh Bình Phước đến năm 2015.

_______________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Pháp lệnh Quảng cáo ngày 16/11/2001;

Căn cứ Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13/3/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT /BVHTT-BYT-BNN-BXD ngày 28/02/2007 của Bộ Văn hóa - Thông tin, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Xây dựng hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép thực hiện quảng cáo một cửa liên thông;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin tại Tờ trình số 29/TTr-SVHTT ngày 12/3/2007,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt Đề án Quy hoạch vị trí tuyên truyền cổ động chính trị và Quảng cáo thương mại trên địa bàn tỉnh Bình Phước đến năm 2015 (kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Giao Sở Văn hóa - Thông tin chủ trì Đề án có trách nhiệm phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài chính, UBND các huyện, thị xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện Đề án đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Văn hóa - Thông tin, Xây dựng, Tài chính; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Tấn Hưng

ĐỀ ÁN

Quy hoạch vị trí tuyên truyền cổ động chính trị và Quảng cáo thương mại trên địa bàn tỉnh Bình Phước đến năm 2015.

(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 29 / 2007/QĐ-UBND ngày 12/ 6 /2007 của UBND tỉnh).
______________________________

I. TÌNH HÌNH CHUNG

1. Đặc điểm của tỉnh Bình Phước

Bình Phước là tỉnh miền núi, biên giới được tái lập ngày 01/01/1997, thuộc khu vực miền Đông Nam bộ. Đông giáp tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Đồng Nai; Tây giáp tỉnh Tây Ninh và Vương quốc Campuchia; Nam giáp tỉnh Bình Dương; Bắc giáp tỉnh Đắc Nông. Diện tích tự nhiên theo bản đồ 364/CT tháng 8/2006 là 6.873,89 km2. Dân số tính đến ngày 25/3/2007 là 854.395 người, với 41 thành phần dân tộc, dân tộc thiểu số chiếm gần 20%, mật độ dân số trung bình 124 người/km2 .

Bình Phước có 08 đơn vị hành chính cấp huyện: Bình Long, Bù Đăng, Bù Đốp, Chơn Thành, Đồng Phú, Lộc Ninh, Phước Long và thị xã Đồng Xoài; với 99 đơn vị hành chính cấp xã (05 phường, 08 thị trấn, 86 xã), gồm 784 khu phố, thôn, ấp.

Bình Phước có đường biên giới tiếp giáp Vương quốc Campuchia dài 240 km, có Quốc lộ 13 và Quốc lộ 14 đi qua nối liền các tỉnh Tây Nguyên, thành phố Hồ Chí Minh và Vương quốc Campuchia. Là tỉnh được Chính phủ xếp vào vùng kinh tế trọng điểm phía Nam…

2. Thực trạng và sự cần thiết xây dựng Đề án Quy hoạch

Trong những năm qua, công tác tuyên truyền cổ động phục vụ nhiệm vụ chính trị diễn ra rất đa dạng và sôi động, nhất là trong dịp kỷ niệm những ngày lễ lớn của dân tộc và của tỉnh. Qua đó, tác động tích cực đến nhận thức và đời sống của cán bộ, nhân dân trong tỉnh. Tuy nhiên, một số cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thực hiện việc treo, đặt, dán, dựng panô, bảng, biển, băng rôn tuyên truyền nhưng chưa chú trọng giám sát, kiểm tra để xảy ra tình trạng panô, bảng, biển bị hoen rỉ, bạc màu, nghiêng ngã, gãy đổ… Băng rôn treo tường rào, bị đứt dây, chùng võng, rơi chữ … Quy cách xây dựng không thống nhất, không đảm bảo theo quy định đã ảnh hưởng đến an toàn giao thông, vẻ mỹ quan đô thị, ảnh hưởng tính trang trọng và hiệu quả của công tác tuyên truyền.

Các cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đã coi trọng việc quảng cáo, được đánh giá là một yếu tố quan trọng thúc đẩy phát triển hoạt động kinh doanh, nên hoạt động quảng cáo ngày càng sinh động và trong thời gian sắp tới hoạt động quảng cáo sẽ càng sôi động, phức tạp hơn.

Hoạt động quảng cáo đã thực sự góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ về vật chất và tinh thần ngày càng cao của nhân dân. Tuy nhiên, một số tổ chức, cá nhân xin phép quảng cáo không tự nguyện tháo gỡ panô, bảng hiệu và hộp đèn khi hết hạn giấy phép hoặc chậm chễ trong việc xin gia hạn giấy phép; băng rôn quảng cáo giăng ngang đường, treo trước trụ sở các cơ quan nhà nước; cờ phướn quảng cáo treo lẫn lộn hoặc lấn áp cờ phướn tuyên truyền cổ động chính trị … Làm mất vẻ mỹ quan, không bảo đảm an toàn giao thông, ảnh hưởng công tác quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo.

Việc cấp giấy phép thực hiện quảng cáo tại tỉnh ngày càng tăng: Năm 2005 cấp 130 giấy phép; năm 2006 cấp 164 giấy phép, trong đó: 110 giấy phép loại hình panô, bảng hiệu và hộp đèn, 44 giấy phép loại hình cờ phướn và băng rôn, 10 giấy phép loại hình phương tiện giao thông, rao vặt và áp phích. Tuy nhiên, hoạt động quảng cáo ở Bình Phước vẫn còn hạn chế, đến nay chỉ có 05 panô tấm lớn diện tích một mặt từ 40m2 đến 200m2. Mặc dù hai bên các tuyến đường chính qua tỉnh (QL 13, QL 14, ĐT 741) có nhiều khu vực trồng cây cao su rất thuận lợi cho việc đầu tư xây dựng các cụm panô quảng cáo tấm lớn.

Từ thực trạng trên, cần thiết phải quy hoạch vị trí tuyên truyền cổ động nhiệm vụ chính trị và quảng cáo thương mại nhằm phát huy hơn nữa hiệu quả công tác tuyên truyền chính trị, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động quảng cáo và hoạt động kinh doanh phát triển, để nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước đối với hoạt động tuyên truyền chính trị và quảng cáo thương mại, tạo vẻ mỹ quan, nét đẹp đô thị, góp phần thúc đẩy tiến trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

II. MỤC TIÊU QUI HOẠCH

- Quy hoạch phải bảo đảm an toàn giao thông, an toàn kỹ thuật, an toàn hệ thống lưới điện, điện thoại, cấp thoát nước.

- Tạo điều kiện cho hoạt động quảng cáo, kinh doanh hàng hóa và dịch vụ phát triển.

- Tạo mỹ quan kiến trúc, nét đẹp đô thị, phù hợp cảnh quan không gian xung quanh.

- Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực hoạt động tuyên truyền và quảng cáo.

- Thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, ổn định trật tự xã hội.

III. NỘI DUNG QUI HOẠCH

1. Vị trí ưu tiên tuyên truyền cổ động chính trị

1.1. Panô, bảng, biển, hộp đèn

Tất cả panô, bảng, biển, hộp đèn tuyên truyền cổ động chính trị khi xây dựng không được xây dựng ở các góc giao lộ hoặc các lối rẽ tại vị trí dải phân cách hở; không được ảnh hưởng hành lang bảo vệ đường bộ, lưới điện quốc gia; không được che khuất tầm nhìn, biển báo, đèn tín hiệu giao thông, bảng chỉ dẫn công cộng.

- Đối với các loại tấm nhỏ có diện tích một mặt dưới 40m2 được xây dựng trong khu vực nội ô thị xã, trung tâm huyện, xã, phường, thị trấn (dưới đây gọi tắt là nội ô, trung tâm). Đối với các đoạn đường có dải phân cách, có thể xây dựng trên giải phân cách, chiều ngang bảng phải nhỏ hơn dải phân cách, chiều cao cách mặt đường không quá 3m và cạnh đáy cao hơn mặt đường 1,6m.

- Đối với các loại tấm lớn có diện tích một mặt từ 40m2 đến 200m2 được xây dựng ở khu vực ngoài nội ô, trung tâm.

- Đối với các loại tấm lớn có diện tích một mặt trên 200m2 được xây dựng trên các tuyến đường chính thuộc khu vực giáp ranh giới các tỉnh và khu vực giáp biên giới Vương quốc Campuchia (gồm 05 khu vực: khu vực Quốc lộ 14 giáp ranh tỉnh Đắc Nông, khu vực Bàu Trư và khu vực cầu Tham Rớt giáp ranh tỉnh Bình Dương, khu vực Cửa khẩu Hoàng Diệu và khu vực Cửa khẩu Hoa Lư giáp biên giới Vương quốc Campuchia).

1.2. Cờ phướn

Cờ phướn được treo, dựng trên các tuyến đường chính trong khu vực nội ô, trung tâm. Đối với các đoạn đường có dải phân cách thì được treo, dựng giữa giải phân cách.

1.3. Băng rôn

Băng rôn được treo trên các tuyến đường chính trong nội ô, trung tâm. Băng rôn có thể chăng ngang đường giao thông, cạnh đáy của băng rôn cách mặt đường ít nhất 5m. Xây dựng trụ cột treo băng rôn hai bên lề đường hoặc giữa dải phân cách và lề đường có đỉnh cao cách mặt đường 7m, bảo đảm an toàn giao thông. (có Bảng phụ lục 1 kèm theo).

2. Vị trí quảng cáo thương mại

2.1. Panô, bảng, biển, hộp đèn

- Tất cả panô, bảng, biển, hộp đèn, vật phát quang, vật thể trên không, dưới nước, vật thể di động khác và các hình thức tương tự không được treo, dựng, đặt trước cơ quan nhà nước, trường học, bệnh viện, cơ sở tôn giáo - tín ngưỡng, nghĩa trang, khu di tích lịch sử - văn hóa, khu vực có cảnh quan đặc biệt cần bảo vệ, khu vực tượng đài, khu vực quân sự, khu vực Quảng trường tỉnh và khu vực các vòng xoay.

Không được xây dựng trên nóc và hai bên hông của nhà, trụ sở; không được xây dựng trong hành lang bảo vệ đường bộ, lưới điện quốc gia; không được che khuất tầm nhìn, biển báo, đèn tín hiệu giao thông, bảng chỉ dẫn công cộng.

- Đối với các đoạn đường có dải phân cách, có thể xây dựng hộp đèn chiều ngang nhỏ hơn dải phân cách, chiều cao cách mặt đường không quá 3m (kể cả trụ cột) và cạnh đáy cao hơn mặt đường 1,6m.

- Đối với các loại tấm nhỏ có diện tích một mặt dưới 40m2 được xây dựng trong khu vực nội ô, trung tâm.

- Đối với các loại tấm lớn có diện tích một mặt từ 40m2 đến 200m2 được xây dựng tại các khu công nghiệp, khu vực ngoài nội ô, trung tâm.

- Đối với các loại tấm lớn có diện tích một mặt trên 200m2 được xây dựng trên các tuyến đường chính thuộc khu vực giáp ranh các huyện, thị xã, khu vực giáp ranh các tỉnh và khu vực giáp ranh biên giới Vương quốc Campuchia.

2.2. Cờ phướn

Cờ phướn được treo, dựng dọc hai bên các tuyến đường chính trong khu vực nội ô, trung tâm. Đối với các đoạn đường có dải phân cách, khi không có cờ phướn tuyên truyền cổ động chính trị thì được treo cờ phướn quảng cáo giữa dải phân cách.

2.3. Băng rôn

Băng rôn được treo dọc hai bên lề các tuyến đường trong khu vực nội ô, trung tâm, khu vực công viên, khu du lịch, khu công nghiệp. Cạnh đáy của băng rôn treo cách mặt lề đường ít nhất 2m.

Băng rôn không được giăng ngang đường giao thông; không được treo trước cơ quan nhà nước, trường học, bệnh viện, cơ sở tôn giáo - tín ngưỡng, nghĩa trang, khu di tích lịch sử - văn hóa, khu vực có cảnh quan đặc biệt cần bảo vệ, khu vực tượng đài, khu vực quân sự, khu vực Quảng trường tỉnh, khu vực ngã tư Quốc lộ 14 - đường Hùng Vương và khu vực các vòng xoay.

2.4. Màn hình điện tử

Màn hình điện tử được xây dựng trên các tuyến đường chính của tỉnh là Quốc lộ 13, Quốc lộ 14, đường Phú Riềng Đỏ và các đoạn đường ĐT 741 và ĐT 759 thuộc khu vực Trung tâm Thương mại Phước Bình. Cạnh đáy của màn hình điện tử phải cao hơn mặt đường 5m để bảo đảm an toàn giao thông, an toàn kỹ thuật. (có Bảng phụ lục 2 kèm theo).

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí xây dựng cụm panô, bảng, biển, hộp đèn và trụ cột treo băng rôn, cờ phướn tuyên truyền cổ động chính trị để thực hiện đề án thuộc cấp nào thì sử dụng nguồn ngân sách của cấp đó.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Văn hóa - Thông tin

Có trách nhiệm hướng dẫn, triển khai thực hiện quy hoạch này; tiếp nhận và cấp giấy phép thực hiện quảng cáo đúng quy định; phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức xây dựng 05 cụm panô tấm lớn để tuyên truyền cổ động phục vụ chính trị trên các tuyến đường chính thuộc khu vực giáp ranh các tỉnh và khu vực giáp biên giới Vương quốc Campuchia; phối hợp với các cơ quan chức năng và UBND các huyện, thị xã tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch này và các văn bản pháp luật khác có liên quan, xử lý trường hợp vi phạm theo thẩm quyền; tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện quy hoạch này trên phạm vi toàn tỉnh để báo cáo UBND tỉnh theo định kỳ.

Khi nhà nước có quy hoạch sử dụng đất vào mục đích khác thì Sở Văn hóa - Thông tin phải thông báo trước để chủ sở hữu quảng cáo di dời, tháo dỡ.

2. Sở Xây dựng

Có trách nhiệm thực hiện văn bản thỏa thuận xây dựng công trình quảng cáo theo quy định; phối hợp với các ngành chức năng tổ chức thanh tra, kiểm tra, xử lý trường hợp xây dựng công trình quảng cáo vi phạm quy định của pháp luật về xây dựng.

3. Sở Tài chính

Có trách nhiệm cân đối ngân sách để cấp vốn cho Sở Văn hoá - Thông tin triển khai thực hiện đề án theo quy hoạch này.

4. UBND các huyện, thị xã

Có trách nhiệm thực hiện quy hoạch này tại địa phương, hàng năm đầu tư xây dựng các cụm panô, bảng, biển, hộp đèn và các trụ cột treo băng rôn, cờ phướn tuyên truyền cổ động nhiệm vụ chính trị. Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn xây dựng các cụm panô tuyên truyền cổ động trực quan; chỉ đạo các đơn vị chức năng tổ chức thanh tra, kiểm tra, xử lý trường hợp vi phạm quy định của pháp luật về quảng cáo và hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan gây ảnh hưởng đến mỹ quan, an toàn giao thông; báo cáo tình hình thực hiện quy hoạch này theo quy định gửi Sở Văn hóa - Thông tin tổng hợp trình UBND tỉnh và Bộ Văn hoá - Thông tin.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề vướng mắc, cần sửa đổi, bổ sung đề nghị các cơ quan, đơn vị có văn bản gửi đến Sở Văn hóa - Thông tin để kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết và điều chỉnh quy hoạch cho phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Tấn Hưng