qdct290 (1)

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KONTUM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 290/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 27 tháng 5 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ BỔ SUNG CÁC THỦ TỤCHÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH CỦA NGÀNH TƯ PHÁP ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật T chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chínhph về kiểm soát th tục hành chính; Nghị định số 48/2013/N Đ-CP ngày 14/5/2013 ca Chính phủ về sửa đổi, b sung một số điều ca các Nghị định liên quan đến kim soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư s 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 củaBộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công b, niêm yết th tục hành chính và báo cáo v tình hình, kết qu thực hiện kim soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 52/2013/QĐ- UBND ngày 26/12/2013 của UBND tnh Kon Tum về việc ban hành Quy chếphi hợp công b, công khai thủ tục hành chính thuộc thm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nướccác cấp trên đa bàn tnh Kon Tum;

Xét đề nghị ca Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 57/TTr-STP ngày 18/5/2015,

QUYT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố b sung các thủ tụchành chính mới ban hành thuộc ngành Tư pháp áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum (có danh mục và nội dung cụ thca từng thủ tục hành chính kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưng các sở, ban, ngành; UBNDcấp huyện; UBND cp xã và các t chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp (b/c);
-
Cục Kim soát TTHC (Bộ Tư pháp) (b/c);
-
Đ/c Chủ tịch, các Phó Ch tịch UBND tỉnh;
-
Như Điều 3 (t/hiện);
-
Lưu VT, NC4

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lại Xuân Lâm

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NGÀNH TƯ PHÁP ÁPDỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM
(Ban hành kèm quyếtđịnh số290/QĐ-UBND ngày 27/5/2015 của Chủ tịch y ban nhân dân tnh Kon Tum)

Phần I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

I. Danh mục th tục hành chính mi ban hành: 03 TTHC

STT

Tên thủ tc hành chính

Lĩnh vực Hành chính tư pháp: 03 TTHC

01

Th tục Nhập Quốc tịch Việt Nam cho đối tượng người di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới Việt Nam - Lào

02

Thủ tục đăng ký khai sinh cho đối tượng người di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới Việt Nam - Lào

03

Th tục đăng ký kết hôn cho đối tượng người di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới Việt Nam - Lào

Tổng cng: 03 TTHC

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Quyết định số 290/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Ninh Thuận : Về việc phê duyệt Đồ án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/2000) Khu du lịch bãi biển Bình Sơn - Ninh Chữ (khu C), phường Mỹ Hải, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm