NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 2948/QĐ-NHNN

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

VỀMỨC LÃI SUẤT CƠ BẢN BẰNG ĐỒNG VIỆT NAM

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhànước Việt Nam năm 1997; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàngNhà nước Việt Nam năm 2003;
Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng năm 1997; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều củaLuật Các tổ chức tín dụng năm 2004;
Căn cứ Nghị định số 96/2008/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy địnhchức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước ViệtNam;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Quy định mức lãisuất cơ bản bằng đồng Việt Nam là 10,0%/năm.

Điều 2.Quyết định này cóhiệu lực thi hành từ ngày 05 tháng 12 năm 2008 và thay thế Quyết định số 2809/QĐ-NHNN ngày 20 tháng 11 năm 2008 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về mứclãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam.

Điều 3. Chánh Văn phòng,Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhànước Việt Nam, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương; Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc (Giám đốc) tổ chức tíndụng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban lãnh đạo NHNN;
- Lưu VP, Vụ CSTT.

THỐNG ĐỐC
Nguyễn Văn Giàu