NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 2950/QĐ-NHNN

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

VỀLÃI SUẤT TIỀN GỬI DỰ TRỮ BẮT BUỘC BẰNG ĐỒNG VIỆT NAM ĐỐI VỚI TỔ CHỨC TÍN DỤNG

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhànước Việt Nam năm 1997; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàngNhà nước Việt Nam năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 96/2008/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy địnhchức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước ViệtNam;
Căn cứ văn bản số 8260/VPCP-KTTH ngày 02 tháng 12 năm 2008 của Văn phòng Chính phủvề việc điều chỉnh lãi suất của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Quy định mức lãisuất tiền gửi dự trữ bắt buộc bằng đồng Việt Nam đối với tổ chức tín dụng là9,0%/năm.

Điều 2.Quyết định này cóhiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 12 năm 2008 và thay thế Quyết định số 2321/QĐ-NHNN ngày 20 tháng 10 năm 2008 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về lãisuất tiền gửi dự trữ bắt buộc bằng đồng Việt Nam đối với tổ chức tín dụng.

Điều 3. Chánh Văn phòng,Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhànước Việt Nam, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương; Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc (Giám đốc) tổ chức tíndụng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban lãnh đạo NHNN;
- Lưu VP, Vụ CSTT.

THỐNG ĐỐC
Nguyễn Văn Giàu