CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
Số: 298/CT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 1988

QUYẾT ĐỊNH

CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 298/CT

NGÀY 23-11-1988 VỀ VIỆC CHO PHÉP THÀNH LẬP

HỘI ĐỊA LÝ VIỆT NAM

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4 tháng 7 năm 1981;

Xét đề nghị của Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước, Trưởng ban Ban Tổ chức của Chính phủ, ý kiến của Ban Khoa giáo Trung ương và Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam.

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1

Cho phép thành lập Hội Địa lý Việt Nam, Hội Địa lý Việt Nam tự lo liệu mọi cho phí và phương tiện hoạt động.

Điều 2

Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước, Trưởng ban Ban Tổ chức của Chính phủ và Trưởng ban trù bị thành lập Hội Địa lý Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Khánh