CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
Số: 299/CT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 1988

QUYẾT ĐỊNH

CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 299/CT

NGÀY 23-11-1988 VỀ VIỆC CHO PHÉP THÀNH LẬP

HỘI BẢO VỆ THIÊN NHIÊN VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4-7-1981;

Xét đề nghị của Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước, Trưởng ban Ban Tổ chức của Chính phủ, ý kiến của Ban Khoa giáo trung ương và Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1

Cho phép thành lập Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam.

Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam tự lo liệu mọi chi phí và phương tiện hoạt động.

Điều 2

Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước, Trưởng ban Ban Tổ chức của Chính phủ và Trưởng ban trù bị thành lập Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Khánh