BỘ CÔNG NGHIỆP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 3 tháng 6 năm 1999

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Công ty Cơ khí Hoá chất Hà Bắc

______________________

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP 

Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 50/CP ngày 28 tháng 8 năm 1996 của Chính phủ về thành lập, tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 537/QĐ-TTg ngày 10 tháng 5 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ về giải pháp cho hoạt động sản xuất của Công ty Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc;

Theo đề nghị của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Hoá chất Việt Nam (Công văn số 187/CV-TCNS ngày 24 tháng 5 năm 1999) và Vụ trưởng Vụ Tổ chức-Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Công ty Cơ khí Hoá chất Hà Bắc trực thuộc Tổng Công ty Hoá chất Việt Nam, trên cơ sở tách Nhà máy Cơ khí ra khỏi Công ty Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc.

Công ty Cơ khí Hoá chất Hà Bắc là doanh nghiệp Nhà nước hạch toán độc lập, có tư cách pháp nhân, có con dấu, được mở tài khoản tại Ngân hàng.

Trụ sở chính của Công ty đặt tại Thị xã Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

Điều 2. Ngành nghề kinh doanh chủ yếu:

- Thiết kế, chế tạo thiết bị, phụ tùng, chi tiết máy;

- Dịch vụ sửa chữa máy móc, thiết bị, thay thế phụ tùng;

- Xuất nhập khẩu máy móc, thiết bị, phụ tùng cơ khí.

Điều 3. Vốn điều lệ tại thời điểm thành lập Công ty:

- Tổng số vốn: 12.995 triệu

Trong đó:

+ Vốn cố định 5.475 triệu

+ Vốn lưu động 7.520 triệu

- Nguồn vốn:

+ Ngân sách nhà nước cấp 11.917 triệu

+ Tự bổ sung 1.078 triệu

Điều 4. Tổng Công ty Hoá chất Việt Nam có trách nhiệm chỉ đạo Công ty Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc, Nhà máy Cơ khí thuộc Công ty Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc, Công ty Cơ khí Hoá chất Hà Bắc trong việc giao nhận theo quy định của Nhà nước.

Công ty Cơ khí Hoá chất Hà Bắc có trách nhiệm làm đầy đủ thủ tục để đăng ký kinh doanh và hoạt động theo luật pháp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty do Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Hoá chất Việt Nam phê duyệt.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 6. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng Vụ chức năng thuộc Bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Tổng Công ty Hoá chất Việt Nam, Giám đốc Công ty Cơ khí Hoá chất Hà Bắc chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Bộ trưởng

(Đã ký)

Đặng Vũ Chư