ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH HƯNG YÊN

Về việc quy định mức chi hỗ trợ công tác xây dựng văn bản

quy phạm pháp luật của UBND các cấp tỉnh Hưng Yên

_________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Thông tư số 09/2007/TTLT /BTP-BTC ngày 15/11/2007 của Liên bộ: Tư pháp - Tài chính hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND;

Căn cứ Nghị quyết số 248/2008/NQ-HĐND ngày 15/12/2008 của HĐND tỉnh quy định mức chi cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND các cấp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên;

XétTheo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 348/TTr-STC ngày 31/10/2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức chi hỗ trợ công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND các cấp tỉnh Hưng Yên như sau:

- Đối với văn bản có nội dung đơn giản: theo phụ lục chi tiết số 1 đính kèm.

- Đối với văn bản có nội dung phức tạp hoặc liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, có chuyên môn sâu hoặc điều chỉnh những vấn đề mới: Theo phụ lục chi tiết số 2 đính kèm.

- Cơ quan được giao chủ trì soạn thảo văn bản làm đầu mối thực hiện chi trả cho cá nhân tham gia trực tiếp vào các khâu soạn thảo, xây dựng, thẩm định, góp ý kiến, rà soát, hệ thống hoá văn bản phục vụ các khâu công tác trên. 

Điều 2.

- Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

- Sở Tài chính căn cứ quy định hiện hành của Nhà nước và Điều 1 quyết định này hướng dẫn các ngành, các cấp, các đơn vị thực hiện. 

Điều 3. Chánh văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ Tịch Thường Trực

(Đã ký)

Nguyễn Bật Khách