ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 301/QĐ-UBND

Gia Lai, ngày 26 tháng 05 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA TRẠM KIỂM TRATẢI TRỌNG XE LƯU ĐỘNG TỈNH GIA LAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộnăm 2008;

Căn cứ Thông tư số 10/2012/TT-BGTVT ngày 12/4/2012 của Bộ Giao thông vận tải quy định vềtổ chứcvà hoạt động của Trạm kiểm tra tảitrọng xe trên đường bộ; Quyết định số 2919/QĐ-BGTVT ngày 24/9/2013 của Bộ Giaothông vận tải ban hành Quy định về quản lý hoạt động của Trạm Kiểm tra tảitrọng xe lưu động;

Thực hiện Công văn số 4616/BGTVT-KCHT ngày 14/4/2015 của Bộ Giao thông vận tải về việc điều chỉnh Quy chếphối hợp trong công tác chỉ đạo, điều hành hoạtđộng tại Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động;

Xét đề nghị của Thường trực BanATGT tỉnh tại Văn bản số 69/BATGT-VP ngày 14/5/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 23 (Nhiệmvụ cụ thể của các lực lượng tham gia hoạtđộng tại Trạm) của Quy chế tổ chứcvàquản lý hoạt động của Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động tỉnh Gia Lai ban hànhkèm theo Quyết định số 146/QĐ- UBND ngày01/4/2014 của UBND tỉnh, cụ thể như sau:

1. Thanh tra giao thông:

- Phối hợp với lực lượng Cảnh sátgiao thông tổ chức khảo sát tình hình viphạm chở hàng quá trọng tải, xác định các vị trí đặt Trạm để kiểm soát xử lý viphạm, bãi để hạ tải. Chuẩn bị cân trọng tải, phương tiện, thiết bị để hạ tải vàcác điều kiện cần thiết khác về cơ sở, vật chất bảo đảm cho công chức, cán bộ,chiến sỹ để thực hiện nhiệm vụ tại Trạm; trườnghợp cần thiết, có thể liên hệ với các cơ quan, tổ chức để sử dụng các Trạm cân điện tử.

- Thực hiện nhiệm vụ dẫn xe vào vịtrí cân; trực tiếp vận hành cân tải trọng; kiểmtra tải trọng xe, xác định tình trạng và mức độ quá tải, thông báo cholực lượng Cảnh sát giao thông lập biên bản vi phạm hành chính theo quy định;dẫn xe vi phạm vào bãi hạ tải, cân kiểm tralại sau khi phương tiện đã hạ tải và phối hợpthực hiện nhiệm vụ khác do Trạm trưởng phân công. Các trường hợp chở quá trọngtải khi phát hiện vi phạm, đều bắt buộc chủ xe, lái xe hạ tải bảo đảm trọng tảitheo quy định mới cho xe tiếp tục được lưu hành.

- Phối hợp với Cảnh sát giao thôngtổng hợp kếtquả hoạt động của Trạm và báo cáo theo quy định.

2. Cảnh sát giao thông:

- Thực hiện hiệu lệnh dừng phươngtiện, hướng dẫn vào vị trí cân để kiểm soát tải trọng và phối hợp cân trọng tải.

- Lập biên bản, ra quyết định xửphạt vi phạm hành chính, áp dụng các biện pháp ngăn chặn vi phạm hành chínhtheo thẩm quyền. Các trường hợp vi phạm nghiêm trọng phải sử dụng camera, máyảnh để ghi lại hình ảnh.

- Phát hiện và xử lý xe ô tô khiđến khu vực Trạm vi phạm về tốc độ, khoảng cách, làn đường và các vi phạm khác.

3. Cảnh sát bảo vệ và cơ động:

Thực hiện nhiệm vụ bảo đảm anninh, trật tự tại khu vực kiểm tra tải trọng xe; phối hợp giải quyết các tìnhhuống phức tạp (nếu có) và thực hiện các nhiệm vụ cụ thể khác theo sự phân côngcủa Trạm trưởng.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Giám đốcSở Nội vụ, Giám đốc Công an tỉnh, Chỉ huytrưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Thủ trưởng các Sở,ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện,thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thihành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từngày ký./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ CA; Bộ GTVT; Bộ QP;
- TTr. Tỉnh ủy; TTr. HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- CT và các PCT.UBND tỉnh;
- CVP và các PCVP UBND tỉnh;
- Văn phòng Ban ATGT tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hoàng Công Lự