BỘ Y TẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3070/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

THÀNHLẬP HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CỦA BỘ Y TẾ

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghịđịnh số 188/2007/NĐ-CP ngày 27/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệmvụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Căn cứ Nghị quyết số 61/2007/NQ-CP ngày 07/12/2007 của Chính phủ về việc tiếp tụcthực hiện Chỉ thị số 32 - CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng(khoá IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dụcpháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân;
Căn cứ Quyết định số 37/2008/QĐ-TTG ngày 12/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệtChương trình phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2008 đến năm 2012;
Xét đề nghị của Ông Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật củaBộ Y tế gồm các Ông/Bà có tên sau:

1.Ông Nguyễn Quốc Triệu, Bộ trưởng Bộ Y tế

:

Chủ tịch.

2.Ông Trần Công Kỷ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Y tế

:

Phó Chủ tịch.

3.Ông Nguyễn Huy Quang, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Y tế

:

Ủy viên.

4.Ông Trần Đức Long, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Y tế

:

Uỷ viên.

5.Ông Nguyễn Việt Hùng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý dược, Bộ Y tế

:

Uỷ viên.

6.Ông Lương Ngọc Khuê, Phó Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh, Bộ Y tế

:

Uỷ viên.

7.Ông Trần Đắc Phu, Phó Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng và Môi trường, Bộ Y tế

:

Uỷ viên.

8.Ông Hoàng Thủy Tiến, Phó Cục trưởng Cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Bộ Y tế

:

Uỷ viên.

9.Ông Chu Quốc Ân, Phó Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS, Bộ Y tế

:

Uỷ viên.

10.Ông Hà Ngọc Lân, Phó Chánh Văn phòng Tổng cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình, Bộ Y tế

:

Uỷ viên.

11.Bà Đào Thị Khánh Hòa, Phó Chánh văn phòng Bộ Y tế

:

Uỷ viên.

12.Ông Dương Xuân An, Phó Chánh thanh tra Bộ Y tế

:

Uỷ viên.

13.Ông Phạm Văn Tác, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học và Đào tạo, Bộ Y tế

:

Uỷ viên.

14.Ông Đoàn Hữu Đủ, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Y tế

:

Uỷ viên.

15.Ông Phạm Lê Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch-Tài chính, Bộ Y tế

:

Uỷ viên.

16.Ông Nguyễn Duy Khê, Vụ trưởng Vụ Sức khỏe Bà mẹ-Trẻ em, Bộ Y tế

:

Uỷ viên.

17.Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó vụ trưởng Vụ Y dược cổ truyền, Bộ Y tế

:

Uỷ viên.

18.Ông Nghiêm Trần Dũng, Phó Vụ trưởng Vụ bảo hiểm y tế, Bộ Y tế

:

Uỷ viên.

19.Ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế, Bộ Y tế

:

Uỷ viên.

20.Bà Trần Thị Giáng Hương, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Y tế

:

Uỷ viên.

21.ÔngNguyễn Hoàng Phúc, Chuyên viên Vụ Pháp chế, Bộ Y tế

:

Uỷ viên kiêm Tổ trưởng Tổ thư ký

Điều 2. Giúp việc cho Hội đồng có Tổ Thư ký gồm các Ông/bà có tên sau đây:

1.

Ông Phạm Tuấn Hùng, Chuyên viên Vụ Pháp chế, Bộ Y tế

:

Phó Tổ trưởng Tổ thư ký

2.

Ông Nguyễn Ngọc Khang, Chuyên viên Cục Quản lý khám, chữa bệnh, Bộ Y tế

:

Thành viên.

3.

Ông Chu Đăng Trung, Trưởng phòng Chính sách pháp chế dược, Cục Quản lý dược, Bộ Y tế

:

Thành viên.

4.

Ông Nguyễn Hữu Hùng, Chuyên viên chính Cục Y tế Dự phòng và Môi trường, Bộ Y tế

:

Thành viên.

5.

Bà Chu Thị Thanh Vân, Chuyên viên Cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Bộ Y tế

:

Thành viên.

6.

Bà Vũ Hải Yến, Phó trưởng phòng Thông tin-Giáo dục-Truyền thông, Cục Phòng, chống HIV/AIDS, Bộ Y tế

:

Thành viên.

7.

Bà Đinh Thị Thu Thủy, Chuyên viên phòng Pháp chế-Thi đua-Khen thưởng, Tổng cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình, Bộ Y tế

:

Thành viên.

8.

Bà Phạm Thanh Bình, Trưởng phòng Tổng hợp, Văn phòng Bộ Y tế

:

Thành viên.

9.

Ông Trần Thế Hùng, Chuyên viên Thanh tra Bộ Y tế

:

Thành viên.

10.

Bà Phạm Thị Kim Thanh, Chuyên viên Vụ Khoa học và Đào tạo, Bộ Y tế

:

Thành viên.

11.

Ông Đỗ Văn Thái, Chuyên viên Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Y tế

:

Thành viên.

12.

Ông Nguyễn Hồng Vũ, Chuyên viên Vụ Kế hoạch-Tài chính, Bộ Y tế

:

Thành viên.

13.

Ông Hoàng Anh Tuấn, Chuyên viên Vụ Sức khỏe Bà mẹ-Trẻ em, Bộ Y tế

:

Thành viên.

14.

Ông Nguyễn Trọng Quỳnh, Chuyên viên Vụ Y dược cổ truyền, Bộ Y tế

:

Thành viên.

15.

Ông Đoàn Quốc Dân, Chuyên viên Vụ bảo hiểm y tế, Bộ Y tế

:

Thành viên.

16.

Bà Hà Thị Vinh, Chuyên viên chính Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế, Bộ Y tế

:

Thành viên.

17.

Ông Trần Quang Hưng, Chuyên viên Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Y tế

:

Thành viên.

18.

Bà Trần Xuân Hằng, Chuyên viên Vụ Pháp chế, Bộ Y tế

:

Thành viên.

19.

Bà Trương Thị Thanh Thùy, Cán bộ hợp đồng chương trình Phổ biến, Giáo dục pháp luật, Vụ Pháp chế, Bộ Y tế

:

Thành viên.

Điều 3. Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Y tếcó các nhiệm vụ sau đây :

1. Chỉ đạo triểnkhai Chương trình Phổ biến, giáo dục pháp luật về y tế giai đoạn từ năm 2008đến năm 2012 ban hành kèm theo Quyết định số 25/2008/QĐ-BYT ngày 14 tháng 7năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

2. Xây dựng và banhành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáodục pháp luật của Bộ Y tế trình Chủ tịch Hội đồng phê duyệt và triển khai hoạtđộng

3. Định kỳ nghebáo cáo và thường xuyên đôn đốc các đơn vị trực thuộc Bộ, các Sở Y tếthực hiệnkế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật ở đơn vị, địa phương được phân công.

4. Huy động kinhphí từ các nguồn ngoài kinh phí phổ biến, giáo dục pháp luật được cấp từ ngânsách nhà nước để hỗ trợ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong Ngành Y tế;

5. Tổ chức kiểmtra, khảo sát thực tiễn hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật hàng năm trongNgành Y tếđể kịp thời phát hiện những vấn đề bất cập, nảysinh để điều chỉnh phù hợp; tham mưu, đề xuất với Bộ Tưpháp, Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủnhững giải pháp, biện pháp đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nóichung và trong lĩnh vực y tế nói riêng.

6. Tiến hành sơ kết chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật về y tế vàonăm 2010 và tổng kết vào năm 2012 đồng thời có đề xuất phương án khen thưởng,kỷ luật phù hợp hàng năm đối với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài Ngành Y tếtheo quy định của pháp luật.

Điều 4. Thường trực Hộiđồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Y tếđặt tại Vụ Phápchế- Bộ Y tế.

Điều 5. Kinh phí hoạt động của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáodục pháp luật của Bộ Y tế được bố trí từ ngân sách nhànước; từ các nguồn viện trợ của các tổ chức cá nhân trong nước vàngoài nước, của các dự án, đề án và các nguồn kinh phí khác phục vụ cho côngtác phổ biến, giáo dục pháp luật về y tế (nếu có). Việc quản lý và sử dụngnguồn kinh phí này phải theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành. Hội đồng phối hợpcông tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Y tế sẽ tự giải thể sau khi hoànthành nhiệm vụ.

Điều 7. Các Ông, Bà: Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chứccán bộ, Pháp chế, Kế hoạch-Tài chính, các Ông, Bà có tên tại Điều 1, 2 và cácthủ trưởng đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Quốc Triệu