THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 309/TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 1980

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 309/TTG NGÀY 22 THÁNG 11 NĂM 1980 VỀ VIỆC THỰC HIỆN HỢP TÁC VỀ TIÊU CHUẨN HOÁ TRONG KHUÔN KHỔ HỘI ĐỒNG TƯƠNG TRỢ KINH TẾ

Tiêu chuẩn của Hội đồng tương trợ kinh tế là căn cứ để các thành viên trong Hội đồng tương trợ tiến hành ký kết các hiệp định, hợp đồng pháp lý trong hợp tác kinh tế và khoa học kỹ thuật.

Chính phủ nước ta đã chính thức chấp thuận bản Điều lệ về tiêu chuẩn hoá của Hội đồng tương trợ kinh tế và tham gia Công ước về việc áp dụng các tiêu chuẩn của Hội đồng tương trợ kinh tế.

Để thực hiện đầy đủ những điều trong bản Điều lệ tiêu chuẩn hoá mà nước ta đã chấp thuận, tăng cường quan hệ hợp tác kinh tế và khoa học kỹ thuật giữa nước ta và các nước thành viên của Hội đồng tương trợ kinh tế, Thủ tướng Chính phủ quyết định:

1. Từ nay, mọi hoạt động tiêu chuẩn hoá của nước ta trong khuôn khổ hợp tác kinh tế và khoa học kỹ thuật với các nước thành viên của Hội đồng tương trợ kinh tế phải phù hợp với những quy định trong bản Điều lệ về tiêu chuẩn và bản Công ước áp dụng tiêu chuẩn của Hội đồng tương trợ kinh tế.

2. Các Bộ, tổng cục quản lý sản xuất có trách nhiệm tham gia tích cực vào các hoạt động tiêu chuẩn hoá của Hội đồng tương trợ kinh tế như xây dựng kế hoạch, tham gia biên soạn hoặc góp ý kiến cho các dự thảo tiêu chuẩn; đối với những tiêu chuẩn đã được Nhà nước ta công bố áp dụng trong các quan hệ hợp đồng pháp lý, thì các Bộ, Tổng cục có liên quan phải tổ chức áp dụng trong các cơ sở thuộc ngành, làm cơ sở pháp lý để ký kết các hợp đồng sản xuất và giao nhận.

Các cơ quan quản lý tổng hợp của Nhà nước (Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước, Bộ Vật tư, Bộ Tài chính, Bộ Ngoại thương, Uỷ ban vật giá Nhà nước, Uỷ ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước...) phải tạo mọi điều kiện cần thiết để các cơ sở có thể sản xuất sản phẩm theo yêu cầu của tiêu chuẩn Hội đồng tương trợ kinh tế.

Các Bộ, Tổng cục phải kiện toàn các tổ chức tiêu chuẩn, đo lường, kiểm tra chất lượng theo quy định hiện hành của Nhà nước. những ngành cần thiết cần bố trí người theo dõi công tác tiêu chuẩn hoá quốc tế.

3. Cục tiêu chuẩn đo lường và chất lượng Nhà nước (thuộc Uỷ ban khoa học và kỹ thuật Nhà nước), có nhiệm vụ:

- Hướng dẫn về nghiệp vụ và chỉ đạo thống nhất các hoạt động tiêu chuẩn hoá của các Bộ, Tổng cục và các đoàn đại diện chuyên ngành của nước ta tại Hội đồng tương trợ kinh tế để các hoạt động ấy phù hợp với những quy định của Hội đồng tương trợ kinh tế;

- Cùng các Bộ, Tổng cục tham gia ý kiến vào việc xét duyệt các tiêu chuẩn của Hội đồng tương trợ kinh tế.

Cục tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng Nhà nước được Chính phủ uỷ nhiệm thông báo với Hội đồng tương trợ kinh tế về việc áp dụng hay không áp dụng từng tiêu chuẩn của Hội đồng tương trợ kinh tế trong các hiệp định, hợp đồng kinh tế hoặc trong nền kinh tế quốc dân, sau khi đã tham khảo ý kiến của Thủ trưởng các ngành, các đơn vị kinh doanh có liên quan trực tiếp tới việc áp dụng các tiêu chuẩn đó.

Thủ tướng Chính phủ

Đang cập nhật

(Đã ký)

Tố Hữu