UỶ BAN NHÂN DÂN

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3099/QĐ-UBND

Vĩnh Phúc, ngày 08 tháng 11 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH VÀ ĐIỀU CHỈNH, BỔSUNG BẢNG GIÁ TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ MỘT SỐ LOẠI XE Ô TÔ, XE HAI BÁNH GẮN MÁYTRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC.

UỶ BAN NHÂN DÂN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Quản lý thuế;

Căn cứ Thông tư số 68/2010/TT-BTC ngày 26/4/2010, Thông tưsố 124/ 2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trướcbạ;

Căn cứ Công văn số 4953/UBND-KT1 ngày 04/11/2010 của UBNDtỉnh về việc xây dựng và ban hành bảng giá tính Lệ phí trước bạ;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 585/TTr-STC ngày 17/10/2011, Cục thuế tỉnh tại Công văn số 3462/CT-THNVDT ngày 31/10/2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bảng giá và điều chỉnh, bổ sung bảnggiá tính lệ phí trước bạ một số loại xe ô tô, xe hai bánh gắn máy trên địa bàntỉnh Vĩnh Phúc (Bảng chi tiết kèm theo).

Điều 2. Giao Sở Tài chính, Cục thuế tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thị xãhướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện giá tính lệ phí trước bạ nói tại Điều 1 theođúng quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính; Cục trưởngCục thuế tỉnh; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành,thị; Các Tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng nộp lệ phí trước bạ và Thủ trưởng cáccơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Quang Hồng

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Quyết định số 3099/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Khánh Hòa : Ban hành Quy định về việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Sở Y tế Khánh Hòa