THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 7 tháng 2 năm 2005

QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Về Danh mục bí mật Nhà nước độ Tối mật trong ngành Công nghiệp

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Pháp lệnh Bảo vệ bí mật Nhà nước ngày 28 tháng 12 năm 2000;

Căn cứ Nghị định số 33/2002/NĐ-CP ngày 28 tháng 03 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ bí mật Nhà nước;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp và Bộ trưởng Bộ Công an,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Danh mục bí mật Nhà nước độ "Tối mật" trong ngành Công nghiệp gồm những tin trong phạm vi sau:

1. Nơi lưu giữ và số lượng đá quý, kim loại quý hiếm;

2. Bản thiết kế, sơ đồ mạng lưới cung cấp điện cho các công trình quốc phòng, an ninh và công trình đặc biệt quan trọng của đất nước được Thủ tướng Chính phủ quy định;

3. Kế hoạch động viên công nghiệp phục vụ cho yêu cầu quốc phòng, an ninh;

4. Tin, hồ sơ, tài liệu về những dự án của hai Chương trình kỹ thuật - kinh tế về công nghệ vật liệu và tự động hóa thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh chưa công bố.

Điều 2.Quyết định này thay thế Quyết định số 165/1998/QĐ-TTg ngày 07 tháng 09 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về Danh mục bí mật Nhà nước trong ngành Công nghiệp và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Công nghiệp, Bộ trưởng Bộ Công an chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thi hành Quyết định này.

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Thủ tướng

(Đã ký)

Phan Văn Khải