HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
Số: 31/HĐBT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 14 tháng 2 năm 1987

QUYẾT ĐỊNH

Về việc sửa đổi một số điểm của điều lệ Hợp tác xã thủy sản ban hành kèm Nghị định số 51-HĐBT ngày 17/3/1982

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 04-07-1981;
Căn cứ Điều lệ Hợp tác xã Thủy sản ban hành kèm theo Nghị định số 51-HĐBT ngày 17-03-1982 của Hội đồng Bộ trưởng;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thủy sản (tờ trình số 3033-TS/HTX ngày 19-11-1986).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: - Nay sửa đổi thay điều 19 thuộc chương 4 của Điều lệ Hợp tác xã Thủy sản ban hành kèm theo Nghị định số 51-HĐBT ngày 17-03-1982 của Hội đồng Bộ trưởng bằng điều 19 mới như sau:

Điều 19 mới: “Tập thể hóa tư liệu sản xuất: mọi người khi vào hợp tác xã, có tư liệu sản xuất cần thiết cho nghề cá, đều được định giá thành tiền và được tập thể hóa.

Việc định giá tư liệu sản xuất phải căn cứ vào giá thỏa thuận giữa tập thể hợp tác xã và người xin vào hợp tác xã, dưới sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc trung ương và trên cơ sở chất lượng, giá trị sử dụng còn lại của tư liệu sản xuất đó, và được Đại hội xã viên thông qua.

Tiền trị giá tư liệu sản xuất được dùng để đóng cổ phần tập thể hóa, thiếu phải đóng thêm, thừa được trả một lần hoặc trả dần theo thời gian khấu hao còn lại. Đối với tiền thừa cổ phần chưa trả đủ, người có tiền thừa được trả lãi hàng tháng, tỷ lệ lãi được căn cứ vào tỷ lệ lãi tiền gửi tiết kiệm dài hạn tại Ngân hàng và do Đại hội xã viên thông qua”.

Điều 2: - Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, Bộ trưởng Bộ Thủy sản, Thứ trưởng các Bộ, ngành có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

TM. HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Chí Công

Chủ tịch Hội đông Bộ Trưởng

(Đã ký)

Võ Chí Công