THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------

Số: 31/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổsung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quyđịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởngvà Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Xét đề nghị của Tổng Thanh tra Chính phủ (Tờ trình số 1702/TTCP-VP ngày 17tháng 8 năm 2007) và Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 1769/TTr-BTĐKT ngày 26 tháng 12 năm 2007),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặngthưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho:

1. Ông TrầnHữu Hưng, Thanh tra viên chính, Vụ Thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo khốikinh tế ngành, Thanh tra Chính phủ;

2. Ông PhanHiệp Tấn, Lái xe, Văn phòng Thanh tra Chính phủ;

Đã có thànhtích , đã có thành tích trong công tác từ năm 2002 đến năm 2006, góp phần vàosự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 2.Tổng Thanh tra Chính phủ, Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương, cáctập thể và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Bộ Tài chính;
- Ban Thi đua-Khen thưởng TW;
- VPCP: BTCN Nguyễn Xuân Phúc;
- Website Chính phủ;
- Lưu: VT, TCCB (3b)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG


Nguyễn Sinh Hùng