ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
Số: 310/QĐ-UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 2 tháng 6 năm 2004

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH LÀO CAI

Về việc thành lập Trường Trung học phổ thông số II - huyện Bắc Hà

________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND, ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Giáo dục của Quốc hội số 11/1998/QH10 , ngày 2 tháng 12 năm 1998;

Xét đề nghị của UBND huyện Bắc Hà tại Tờ trình số 747/TT-UB , ngày 17/12/2003, về việc đề nghị thành tập Trường Trung học phổ thông số II - huyện Bắc Hà;

Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 315/TT-GD &ĐT ngày 31/3/2004, về việc đề nghị thành lập Trường Trung học phổ thông số II huyện Bắc Hà;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay thành lập Trường Trung học phổ thông số II - huyện Bắc Hà (tên viết tắt là: Trường THPT số II – Bắc Hà).

Trường THPT số II - Bắc Hà - là đơn vị sự nghiệp giáo dục, trực thuộc sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, có tư cách pháp nhân, được phép sử dụng con dấu riêng và mở tài khỏan riêng tại Kho bạc Nhà nước để hoạt động;

Trụ sở Trường THPT số II - Bắc Hà đặt tại xã Bảo Nhai, huyện Bắc Hà.

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ của Trường thực hiện theo Luật Giáo dục đã được Quốc hội Khóa X - kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 2 tháng 12 năm 1998 và Điều lệ trường trung học phổ thông hiện hành;

- Hiệu trưởng Trường THPT số II - Bắc Hà có trách nhiệm xây dựng nội quy, quy chế hoạt động của trường, trình Giám đốc sở Giáo dục và đào tạo xem xét quyết định.

Điều 3. Bộ máy, biên chế của Trường THPT số II - Bắc Hà:

a) Tổ chức bộ máy:

- Lãnh đạo Trường: Hiệu Trưởng và từ 1 đến 2 Phó Hiệu Trưởng.

- Các tổ bộ môn theo ngành học (không thành lập các khoa, phong);

- Việc bổ nhiệm, đề bạt các chức danh Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng và tổ trưởng, tổ phó các bộ môn, thực hiện theo đúng phân cấp về công tác tổ chức cán bộ của tỉnh.

b) Biên chế của Trường THPT số II - Bắc Hà thuộc biên chế sự nghiệp giáo dục, được UBND tỉnh giao chỉ tiêu cụ thể hàng năm theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và Giám đốc Sở Nội Vụ. Trong năm học 2004 -2005, Sở Giáo dục - Đào Tạo thống nhất với Sở Nội Vụ bố trí, điều động 13 giáo viên cho Trường THPT số II – Bắc Hà, trong tổng biên chế của ngành giáo dục đã được UBND tỉnh phê duyệt, các năm tiếp theo tùy quy mô hoạt động sẽ được UBND tỉnh giao bổ sung hàng năm.

Điều 4. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào Tạo có trách nhiệm phối hợp với các ngành hữu quan trong tỉnh (Sở Nội Vụ, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư...) giúp đỡ Trường THPT số II - Bắc Hà làm các thủ tục hành chính cần thiết và xây dựng dự án đầu tư xây dựng Trường theo đúng quy định của Nhà nước, để Trường sớm đi vào hoạt động.

Điều 5. Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội Vụ, Chủ tịch UBND huyện Bắc Hà, Giám đốc Sở Giáo dục & Đào Tạo, thủ trưởng các sở, ban ngành liên quan, Hiệu trưởng Trường THPT số II - Bắc Hà căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chủ tịch

(Đã ký)

Bùi Quang Vinh