BỘ TÀI CHÍNH
------------
Số: 313/QĐ-BTC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2013
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC THÀNH LẬP CHI CỤC HẢI QUAN TUYÊN QUANG TRỰC
THUỘC CỤC HẢI QUAN TỈNH HÀ GIANG
----------------
BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18/04/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Quyết định số 02/2010/QĐ-TTg ngày 15/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính;
Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Chi cục Hải quan Tuyên Quang trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.
Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan căn cứ điều kiện cụ thể để quyết định thời điểm hoạt động chính thức của Chi cục Hải quan Tuyên Quang.
Điều 2. Chi cục Hải quan Tuyên Quang là tổ chức có tư cách pháp nhân, con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo Bộ;
- Tổng cục Hải quan;
- UBND tỉnh Hà Giang;
- UBND tỉnh Tuyên quang;
- Sở Tài chính, KBNN, Cục Thuế tỉnh Tuyên Quang;
- Lưu VT, Vụ TCCB.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Công Nghiệp