THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 314/TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 1995
QUYếT địNH

QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Về việc giao nhiệm vụ đào tạo trên đại học cho trường Đại học Hàng Hải

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào Quyết định số 224/TTg ngày 24/5/1976 của Thủ tướng Chính phủ về việc đào tạo trên đại học ở trong nước;

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (công văn số 175/TCCBLĐ ngày 6 tháng 2 năm 1995); Bộ Giáo dục và Đào tạo (công văn số 3087/SĐH ngày 12/5/1995); Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (công văn số 601/TCCB-KH ngày 23/3/1995);

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao nhiệm vụ đào tạo trên đại học cho Trường Đại học Hàng hải.

Điều 2. Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng với Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Giao thông vận tải quy định các chuyên ngành đào tạo trên đại học cho Trường Đại học Hàng hải.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chủ nhiệm Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước và Thủ trưởng các Bộ, cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Thủ tướng Chính phủ

(Đã ký)

Nguyễn Khánh