THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 315/TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 1995

QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Về việc giao nhiệm vụ đào tạo trên đại học cho Trường Đại học Cảnh sát nhân dân

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào Quyết định số 224/TTg ngày 24/5/1976 của Thủ tướng Chính phủ về việc đào tạo trên đại học ở trong nước;

Xét đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo (công văn số 3088/SĐH ngày 12/5/1995); Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (công văn số 837/TCCB-KH ngày 14/4/1995); Bộ Nội vụ (công văn số 85/CV-BNV ngày 22 tháng 2 năm 1995);

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao nhiệm vụ đào tạo trên đại học cho Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân.

Điều 2. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường và Bộ Nội vụ quy định các chuyên ngành đào tạo trên đại học cho Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ trưởng Bộ Tài chính; Chủ nhiệm Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước và Thủ trưởng các Bộ, các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Thủ tướng Chính phủ

Đang cập nhật

(Đã ký)

Nguyễn Khánh