NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 3160/QĐ-NHNN

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

VỀ LÃI SUẤT TÍN PHIẾU NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚCBẮT BUỘC

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

- Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 1997và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm2003;
- Căn cứ Nghị định số 96/2008/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy địnhchức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước ViệtNam;
- Căn cứ Quyết định số 362/1999/QĐ-NHNN1 ngày08 tháng 10 năm 1999 về việc ban hành Quy chế phát hành tín phiếu Ngân hàng Nhànước;
- Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Quy định mức lãi suất tín phiếu Ngân hàng Nhà nước bằng đồng Việt Nam dướihình thức bắt buộc phát hành ngày 17 tháng 3 năm 2008 là 4,5%/năm.

Điều 2. Trách nhiệm của các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước:

1. Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước: Hướng dẫn các tổ chức tín dụng thựchiện việc giảm lãi suất tín phiếu Ngân hàng Nhà nước bằng đồng Việt Nam dướihình thức bắt buộc theo quy định tại Quyết định này và các văn bản khác có liênquan.

2. Vụ Kế toán - Tài chính: Hướng dẫn việc hạch toán số tiền lãi giảm củatín phiếu Ngân hàng Nhà nước dưới hình thức bắt buộc phát hành ngày 17 tháng 3năm 2008.

Điều 3.Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 12 năm 2008 và thay thếQuyết định số 1435/QĐ-NHNN ngày 26 tháng 6 năm 2008 của Thống đốc Ngân hàng Nhànước về lãi suất tín phiếu Ngân hàng Nhà nước bắt buộc.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, Thủ trưởng các đơn vịthuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh cáctỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc (Giámđốc) tổ chức tín dụng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Ban lãnh đạo NHNN;
- Lưu: VP, Vụ CSTT.

THỐNG ĐỐCNguyễn Văn Giàu