ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 317/QĐĐC-UBND

Biên Hòa, ngày 05 tháng 02 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH ĐÍNH CHÍNH

QUYẾT ĐỊNH SỐ 82/QĐ-UBND NGÀY 10/01/2007 CỦA UBND TỈNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH CHỈ TIÊU KẾ HOẠCHCÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VÀ DỰ ÁN TRỒNG MỚI 5 TRIỆU HA RỪNG THUỘCNGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG PHÂN BỔ NĂM 2006

Do sơ suất trong khâu soạn thảo, UBND tỉnh ĐồngNai xin đính chính một số sai sót trong biểu phụ lục kèm theo Quyết định số82/QĐ-UBND ngày 10/01/2007 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạchcác chương trình mục tiêu Quốc gia và dự án trồng mới 5 triệu ha rừng thuộcngân sách Trung ương phân bổ năm 2006 như sau:

Tại trang số 1 dòng thứ 1, 2, 4, 13, 14, 18 từtrên xuống, cột 5, 6, 7 đã viết là:

“Tổng số là 39.728 triệu đồng, trong đó ĐTPT là10.866 triệu đồng, sự nghiệp là 28.862 triệu đồng;

Tổng vốn các chương trình MTQG là 37.528 triệuđồng, trong đó ĐTPT là 8.666 triệu đồng, sự nghiệp là 28.862 triệu đồng;

Kinh phí chương trình XĐGN và việc làm là 5.975triệu đồng, trong đó ĐTPT là 5.016 triệu đồng, sự nghiệp là 959 triệu đồng;

Dự án định canh định cư 1.300 triệu đồng, trongđó ĐTPT là 566 triệu đồng, sự nghiệp là 734 triệu đồng;

Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các xã nghèo là 692triệu đồng, trong đó ĐTPT là 566 triệu đồng, sự nghiệp là 126 triệu đồng;

Hỗ trợ xây dựng đường giao thông nông thôn ấp 5(dự án xã Phú An, huyện Tân Phú) là 196 triệu đồng, trong đó ĐTPT là 196 triệu đồng”.

Nay sửa lại là:

“Tổng số là 39.728 triệu đồng, trong đó ĐTPT là10.850 triệu đồng, sự nghiệp là 28.878 triệu đồng;

Tổng vốn các chương trình MTQG là 37.528 triệuđồng, trong đó ĐTPT là 8.650 triệu đồng, sự nghiệp là 28.878 triệu đồng;

Kinh phí chương trình XĐGN và việc làm là 5.975triệu đồng, trong đó ĐTPT là 5.000 triệu đồng, sự nghiệp là 975 triệu đồng;

Dự án định canh định cư 1.300 triệu đồng, trongđó ĐTPT là 550 triệu đồng, sự nghiệp là 750 triệu đồng;

Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các xã nghèo là 692triệu đồng, trong đó ĐTPT là 550 triệu đồng, sự nghiệp là 142 triệu đồng;

Hỗ trợ xây dựng đường giao thông nông thôn ấp 5(dự án xã Phú An, huyện Tân Phú) là 196 triệu đồng, trong đó ĐTPT là 180 triệuđồng, sự nghiệp là 16 triệu đồng”.

Quyết định này là một bộ phận cấu thành củaQuyết định số 82/QĐ-UBND ngày 10/01/2007 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh chỉtiêu kế hoạch các chương trình mục tiêu Quốc gia và dự án trồng mới 5 triệu harừng thuộc ngân sách Trung ương phân bổ năm 2006 và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Quốc Thái