ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 318/QĐ-UBND

 Ninh Thuận, ngày 13 tháng 02 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎCHỈ THỊ SỐ 17/2002/CT-UBND NGÀY 20 THÁNG 3 NĂM 2002 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VỀVIỆC CHỈNH SỬA CÁC GIẤY TỜ, HỘ TỊCH, HỘ KHẨU, VĂN BẰNG CỦA CÔNG DÂN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộtịch;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa vănbản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 09/2013/TT-BTP ngày 15 tháng 6 năm 2013 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thihành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tưpháp tại Tờ trình số 111/TTr-STP ngày 20 tháng 01 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Bãi bỏ Chỉ thị số17/2002/CT-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2002 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chỉnhsửa các giấy tờ, hộ tịch, hộ khẩu, văn bằng của công dân.

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dântỉnh, Giám đốc các Sở: Tư pháp, Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Công an tỉnh, Chủtịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường,thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCHVõ Đại