CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
Số: 319/CT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 1988

QUYẾT ĐỊNH

CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 319/CT

NGÀY 23-12-1988 VỀ VIỆC UỶ NHIỆM XÉT QUYẾT ĐỊNH

THƯỞNG CỜ THI ĐUA LUÂN LƯU CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

HÀNG NĂM

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Theo Nghị định số 80-CP ngày 13-5-1964 của Hội đồng Chính phủ quy định chế độ thưởng thi đua;

Theo Quyết định số 7-CP ngày 3-1-1987 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về cờ thưởng trong kế hoạch 5 năm 1986-1990;

Xét đề nghị của Viện trưởng Viện Thi đua - khen thưởng Nhà nước,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1

Nay uỷ nhiệm cho các Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Nhà nước, Tổng cục trưởng, Thủ trưởng cơ quan khác thuộc Hội đồng bộ trưởng hàng năm xét và quyết định thưởng cờ thi đua luân lưu của Hội đồng Bộ trưởng cho những đơn vị có thành tích xuất sắc, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước xã hội chủ nghĩa trong các ngành và tổ chức thuộc phạm vi quản lý của Bộ, Tổng cục.

Điều 2

Tiêu chuẩn và đối tượng thưởng cờ theo quy định tại Quyết định số 7-CT ngày 3-1-1987 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng.

Điều 3

Trước khi ra quyết định thưởng cờ, Bộ, Uỷ ban, Tổng cục có sự trao đổi với Viện Thi đua - khen thưởng Nhà nước.

Điều 4

Viện trưởng Viện Thu đua - khen thưởng Nhà nước cùng Bộ Tài chính thống nhất định mức tiền thưởng kèm theo cờ hàng năm.

Điều 5

Bộ trưởng các Bộ, Chủ nhiệm Uỷ ban Nhà nước, Thủ trưởng các cơ quan khác thuộc Hội đồng Bộ trưởng và Viện trưởng Viện Thi đua - khen thưởng Nhà nước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Võ Văn Kiệt