BỘ CÔNG NGHIỆP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 3 tháng 6 năm 1999

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Công ty Điện lực Đồng Nai trực thuộc

Tổng Công ty Điện lực Việt Nam

________________________

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 50/CP ngày 28 tháng 8 năm 1996 của Chính phủ về việc thành lập, tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp nhà nước;

Xét đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Điện lực Việt Nam tại văn bản số 284 ĐVN/ HĐQT-TCCBLĐ ngày 8 tháng 9 năm 1998;

Căn cứ văn bản số 1427/CP-ĐMDN ngày 03 tháng 12 năm 1998 của Chính phủ phê duyệt Phương án cải tiến tổ chức Tổng Công ty Điện lực Việt Nam;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Công ty Điện lực Đồng Nai trực thuộc Tổng Công ty Điện lực Việt Nam trên cơ sở tách Điện lực Đồng Nai ra khỏi Công ty Điện lực 2.

- Công ty Điện lực Đồng Nai là doanh Nhà nước hạch toán độc lập, có tư cách pháp nhân, có con dấu, có tài khoản tại Ngân hàng.

- Tên giao dịch Quốc tế: Dong Nai Power Company, viết tắt là: DNPC.

- Trụ sở chính của Công ty đặt tại : Số 101, Hưng Đạo Vương, phường Trung Dũng, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.

Điều 2. Ngành nghề kinh doanh của Công ty:

- Sản xuất, kinh doanh điện năng và vận hành lưới điện phân phối;

- Thí nghiệm và sửa chữa thiết bị điện cấp điện áp từ 110 kV trở xuống;

- Cải tạo lưới điện phân phối;

- Gia công, chế tạo phụ tùng, phụ kiện thiết bị lưới điện phân phối;

- Xuất nhập khẩu, kinh doanh vật tư, thiết bị lưới điện phân phối;

- Các dịch vụ khác (theo Giấy phép hành nghề và Giấy phép kinh doanh).

* Vốn Điều lệ của Công ty Điện lực Đồng Nai tại thời điểm thành lập là: 46.353.000.000,00 đồng

Điều 3.- Tổng Công ty Điện lực Việt Nam có trách nhiệm bổ sung đủ vốn điều lệ cho Công ty Điện lực Đồng Nai theo quy định tại Nghị định 50/CP của Chính phủ; chỉ đạo Công ty Điện lực 2, Điện lực Đồng Nai và Công ty Điện lực Đồng Nai trong việc giao nhận theo đúng quy định của Nhà nước.

Công ty Điện lực Đồng Nai có trách nhiệm làm đầy đủ các thủ tục đăng ký kinh doanh và hoạt động theo luật pháp và theo Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty do Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Điện lực Việt Nam phê duyệt.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng Vụ chức năng, các Cục trưởng Cục quản lý chuyên ngành thuộc Bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng Công ty Điện lực Việt Nam, Giám đốc Công ty Điện lực 2, Giám đốc Điện lực Đồng Nai và Giám đốc Công ty Điện lực Đồng Nai chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Bộ trưởng

(Đã ký)

Đặng Vũ Chư