QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNGBỘ CÔNG NGHIỆP

Về việcbãi bỏ Quy định đăng ký hành nghề sản xuất phân bón NPK

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNGNGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chứcbộ máy Bộ Công nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 03/2000/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2000 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một sốĐiều của Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 19/2000/QĐ-TTg ngày 03 tháng 02 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ về bãi bỏ cácloại giấy phép trái với quy định của Luật Doanh nghiệp;

Theo đề nghị của Vụ truởng VụPháp chế và Vụ trưởng Vụ Quản lý Công nghệ và Chất lượng sản phẩm,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ "Quy định đăng ký hành nghề phân NPK" ban hành kèmtheo Quyết định số 542-KHKT ngày 16 tháng 10 năm 1993 của Bộ trưởng Bộ Côngnghiệp nặng.

Điều 2. Các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế của Việt Nam và cácdoanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sản xuất phân NPK phải tuân theo các quyđịnh của Nhà nước về chất lượng sản phẩm (tổng hàm lượng các chất dinh dưỡngchủ yếu N + P2O5 + K20 trong phân không được thấp hơn 18%), tiêu chuẩn đo lường,nhãn hiệu hàng hoá, môi sinh, môi trường và các quy định khác của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ban hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, các doanhnghiệp nói tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.