BỘ NGOẠI GIAO
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------

Số: 3207/2008/QĐ-BNG

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

BANHÀNH QUY CHẾ VỀ MIỄN THỊ THỰC ĐỐI VỚI CÔNG DÂN LIÊN BANG NGA MANG HỘ CHIẾU PHỔTHÔNG

BỘ TRƯỞNG BỘ NGOẠI GIAO

Căn cứ Pháp lệnh về nhậpcảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam ngày 28 tháng 4 năm2000;
Căn cứ Nghị định số 15/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quyđịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoại giao;
Căn cứ Công văn số 5979/VPCP-QHQT ngày 11/9/2008 của Văn phòng Chính phủ vềviệc miễn thị thực cho công dân Liên bang Nga mang hộ chiếu phổ thông;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theoQuyết định này Quy chế về miễn thị thực cho công dân Liên bang Nga mang hộchiếu phổ thông với thời hạn tạm trú 15 ngày không phân biệt mục đích nhậpcảnh.

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2009.

Điều 3. Thủ trưởng cácđơn vị có liên quan của Bộ Ngoại giao có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Công báo;
- Lưu HC, LS.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thanh Sơn

QUY CHẾ

VỀMIỄN THỊ THỰC ĐỐI VỚI CÔNG DÂN LIÊN BANG NGA MANG HỘ CHIẾU PHỔ THÔNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3207/2008/QĐ-BNG ngày 10 tháng 12 năm 2008của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao)

Chương 1.

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Công dân Liênbang Nga mang hộ chiếu phổ thông và không phân biệt mục đích nhập cảnh đượcmiễn thị thực khi nhập cảnh, xuất cảnh Việt Nam với thời hạn tạm trú tại ViệtNam không quá 15 ngày kể từ ngày nhập cảnh, nếu đáp ứng các điều kiện sau:

a) Có hộ chiếu hợp lệ do cơ quancó thẩm quyền của Liên Bang Nga cấp và còn giá trị ít nhất 03 tháng kể từ ngàynhập cảnh;

b) Có vé phương tiện giao thôngkhứ hồi hoặc đi tiếp nước khác;

c) Không thuộc một trong các đốitượng không được phép nhập cảnh Việt Nam theo quy định của mục (b), (c), (d) và(đ) khoản 1 Điều 8 Pháp lệnh về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nướcngoài tại Việt Nam ngày 28 tháng 4 năm 2000.

Điều 2. Công dân Liênbang Nga nói tại Điều 1 có nhu cầu ở lại quá 15 ngày, nếu thực sự có lý dochính đáng và được cơ quan, tổ chức, cá nhân tại Việt Nam có văn bản đề nghịgửi Cục Quản lý xuất nhập cảnh – Bộ Công an (đối với người thuộc diện làm thủtục tại Bộ Công an) hoặc Cục Lãnh sự, Cục Lễ tân Nhà nước, Sở Ngoại vụ thànhphố Hồ Chí Minh – Bộ Ngoại giao (đối với người thuộc diện làm thủ tục tại BộNgoại giao) thì có thể được xem xét cấp thị thực và gia hạn tạm trú phù hợp vớimục đích xin ở lại và miễn thu lệ phí thị thực, tạm trú.

Điều 3. Công dân Liên bangNga không đáp ứng một trong các điều kiện nêu tại Điều 1 Quy chế này sẽ khôngđược nhập cảnh hoặc bị rút ngắn thời hạn tạm trú tại Việt Nam.

Chương 2.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 4. Công dân Liênbang Nga thuộc diện được miễn thị thực nêu tại Điều 1 Quy chế này, đã nhận thịthực Việt Nam trước ngày 01/01/2009, nhập xuất cảnh Việt Nam bình thường theothời hạn giá trị của thị thực đó.

Điều 5. Cục trưởng CụcLãnh sự chịu trách nhiệm làm thủ tục đối ngoại thông báo cho phía Liên bang Ngavề việc miễn thị thực cho công dân Liên bang Nga quy định tại Quy chế này cũngnhư việc Chính phủ Việt Nam có thể hủy bỏ việc thực hiện Quy chế này khi cầnthiết.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thanh Sơn