NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 1995

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Về việc bổ sung sửa đổi một số điều trong "Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học ngân hàng" Ban hành kèm theo Quyết định số 104/QĐ-NH9 ngày 25/5/1993 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Pháp lệnh Ngân hàng Nhà nước ngày 24/5/1990;

Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 2/3/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Quyết định số 112/TTg ngày 23/3/1993 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trung tâm Đào tạo và Nghiên cứu khoa học Ngân hàng;

Căn cứ Quyết định số 104/QĐ-NH9 ngày 25/5/1993 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Đào tạo và Nghiên cứu khoa học Ngân hàng;

Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Tổ chức, cán bộ và đào tạo Ngân hàng Nhà nước;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1:Sửa đổi, bổ sung vào Điều 4 của "Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Đào tạo và Nghiên cứu khoa học Ngân hàng" ban hành kèm theo Quyết định số 104/QĐ-NH9 ngày 25/5/1993 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước như sau:

Điều 4a: Trung tâm Đào tạo và Nghiên cứu khoa học Ngân hàng đặt trụ sở chính tại Hà Nội và có các đơn vị trực thuộc sau đây:

1- Viện Khoa học Ngân hàng

2- Chi nhánh Trung tâm đào tạo và Nghiên cứu khoa học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh.

3- Chi nhánh Trung tâm Đào tạo và Nghiên cứu khoa học Ngân hàng Hà Tây.

4- Chi nhánh Trung tâm Đào tạo và Nghiên cứu khoa học Ngân hàng Hà Bắc.

5- Chi nhánh Trung tâm Đào tạo và Nghiên cứu khoa học Ngân hàng Phú Yên.

Bộ máy tổ chức của trụ sở chính tại Hà Nội và các chi nhánh được quy định như sau:

1- Tại trụ sở chính ở Hà Nội có các đơn vị:

Văn phòng Giám đốc.

Phòng Tổ chức cán bộ

Phòng Đào tạo và hợp tác quốc tế

Phòng Quản trị

Phòng Kế toán tài vụ

Ban dịch vụ

Bộ môn Kinh tế - Tiền tệ

Bộ môn Luật

Bộ môn Ngân hàng Trung ương

Bộ môn Ngân hàng Thương mại và các tổ chức tín dụng

Bộ môn Quản trị Ngân hàng

Bộ môn Ngoại ngữ

Bộ môn Tin học.

2- Tại chi nhánh Trung tâm Đào tạo và Nghiên cứu khoa học tại TP. Hồ Chí Minh có các đơn vị:

Phòng Đào tạo và hợp tác quốc tế

Phòng Hành chính - Nhân sự

Phòng Quản trị

Phòng Kế toán tài vụ

Ban Dịch vụ

Bộ môn Kinh tế - Tiền tệ

Bộ môn Luật

Bộ môn Ngân hàng Trung ương

Bộ môn Ngân hàng thương mại và các tổ chức tín dụng

Bộ môn Quản trị Ngân hàng

Bộ môn Ngoại ngữ

Bộ môn Tin học

Phân viện Khoa học Ngân hàng tại TP. Hồ Chí Minh

(Bộ máy tổ chức và hoạt động của Phân viện thực hiện theo quy chế riêng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành).

3- Các chi nhánh Trung tâm Đào tạo và Nghiên cứu khoa học Ngân hàng tại Hà Tây, Hà Bắc và Phú Yên. Mỗi chi nhánh được tổ chức các đơn vị:

Phòng Quản lý đào tạo

Phòng Hành chính - Quản trị - Nhân sự

Các bộ môn giảng dạy.

Lãnh đạo chi nhánh Trung tâm Đào tạo và nghiên cứu khoa học Ngân hàng là Giám đốc. Giúp việc Giám đốc có một số Phó giám đốc. Giám đốc, các Phó giám đốc chi nhánh do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước bổ nhiệm. Riêng Giám đốc chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh do một Phó giám đốc Trung tâm kiêm nhiệm.

Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Nghiên cứu khoa học Ngân hàng có trách nhiệm quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị.

Điều 4b: Viện Khoa học Ngân hàng:

Bộ máy tổ chức và hoạt động của Viện Khoa học Ngân hàng thực hiện theo một quy chế riêng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3: Các ông, bà Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và đào tạo, Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Nghiên cứu khoa học Ngân hàng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Trung ương, Tổng Giám đốc Ngân hàng quốc doanh Trung ương, Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

(Đã ký)

Cao Sĩ Kiêm