ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 3241/2010/QĐ-UBND

Việt Trì, ngày 13 tháng 10 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

BỔSUNG KHOẢN 3, ĐIỀU 21 QUY ĐỊNH VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ VÀ TRÌNH TỰ,THỦ TỤC THỰC HIỆN KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH, BAN HÀNH KÈM THEOQUYẾT ĐỊNH SỐ 3995/2009/QĐ-UBND NGÀY 20/11/2009 CỦA UBND TỈNH PHÚ THỌ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND vàUBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ quy định bổ sungvề quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ tái định cư;
Căn cứ Thông tư số 14/2009/TT-BTNMT ngày 01/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trườngquy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự, thủ tục thuhồi đất, giao đất, cho thuê đất;
Căn cứ Quyết định số 3995/2009/QĐ-UBND ngày 20/11/2009 của UBND tỉnh Phú Thọ Quyđịnh về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự, thủ tục thực hiện khi Nhànước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh;
Căn cứ Quyết định số 1541/2010/QĐ-UBND ngày 01/6/2010 của UBND tỉnh Phú
Thọ Sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư vàtrình tự,
thủ tục thực hiện khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyếtđịnh số 3995/2009/QĐ-UBND ngày 20/11/2009 và Quyết định số 4209/2009/QĐ-UBND ngày 01/12/2009 của UBND tỉnh Phú Thọ;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Bổ sung Khoản 3, Điều 21 Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trìnhtự, thủ tục thực hiện khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh ban hành kèmtheo Quyết định số 3995/2009/QĐ-UBND ngày 20/11/2009 của UBND tỉnh Phú Thọ nhưsau:

2. Hỗ trợ đốivới công trình đã xây dựng trên đất không phải là đất ở trước ngày thông báochủ trương thu hồi đất được quy định như sau:

a. Đối vớicông trình vật kiến trúc xây dựng trên đất vườn cùng thửa đất ở do tách hộ,nhưng chưa làm thủ tục tách đất, thì được hỗ trợ bằng 100% đơn giá bồi thườngvật kiến trúc theo quy định tại thời điểm lập phương án bồi thường.

b. Đối vớicông trình vật kiến trúc xây dựng trên đất của hộ gia đình, cá nhân làm trangtrại được hỗ trợ 80% đơn giá bồi thường vật kiến trúc theo quy định tại thờiđiểm lập phương án bồi thường.

c. Đối vớicông trình vật kiến trúc xây dựng trên đất nông nghiệp, các loại đất khác thìđược hỗ trợ 50% đơn giá bồi thường vật kiến trúc theo quy định tại thời điểmlập phương án bồi thường.

3. Các nộidung khác vẫn giữ nguyên như Quyết định số 3995/2009/QĐ-UBND ngày 20/11/2009,Quyết định số 1541/2010/QĐ-UBND ngày 01/6/2010 của UBND tỉnh Phú Thọ.

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh VănPhòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành,thị và thủ trưởng các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết địnhthi hành.

T/M. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Hải