CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
Số: 326/CT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 1987

QUYẾT ĐỊNH

CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 326/CT NGÀY 30-11-1987

VỀ VIỆC BAN HÀNH TỶ GIÁ PHI MẬU DỊCH ĐỐI VỚI ĐỒNG RÚP

XÔ-VIẾT VÀ TỶ GIÁ CHÍNH THỨC ĐỐI VỚI ĐÔNG ĐÔ-LA MỸ

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4 tháng 7 năm 1981;

Xét đề nghị của Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tỷ giá phi mậu dịch đối với đồng Rúp Xô-viết là hai trăm bốn mươi (240) đồng bằng một Rúp.

Tỷ giá chính thức đối với đô-la Mỹ là ba trăm sáu mươi tám (368) đồng bằng một đô-la mỹ.

2. Tỷ giá nói ở điểm 1 áp dụng từ ngày 1 tháng 12 năm 1987.

3. Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn cụ thể việc áp dụng tỷ giá này.

4. Những quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Đang cập nhật

(Đã ký)

Võ Văn Kiệt