ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3280/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 01 tháng 10 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNHCHỦNG LOẠI, SỐ LƯỢNG XE CHUYÊN DÙNG TRANG BỊ CHO MỘT SỐ CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠNVỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH

ỦY BANNHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước ngày03/6/2008;

Căn cứ Quyết định số 59/2007/QĐ-TTg ngày 07/5/2007 củaThủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độquản lý, sử dụng phương tiện đi lại trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệpcông lập vàcông ty nhà nước; Quyết định số 61/2010/QĐ-TTg ngày 30/9/2010 củaThủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số59/2007/QĐ-TTg ngày 07/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 103/2007/TT-BTC ngày 29/8/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết địnhsố 59/2007/QĐ-TTg ngày 07/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư số 06/2011/TT-BTC ngày 14/01/2011 của BộTài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 103/2007/TT-BTC ngày 29/8/2007của Bộ Tài chính;

Căn cứ Văn bản số 103/HĐND ngày17/9/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thỏa thuận ban hành Quy định chủngloại, số lượng xe chuyên dùng trang bị chomột sốcơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 2854/TTr-STC-HCSN ngày 05/9/2014,

QUYẾTĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyếtđịnh này Quy định về chủng loại, số lượng xe chuyên dùngtrang bị cho một số cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàntỉnh Bình Định.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lựcthi hành kể từ ngày kývà bãi bỏ Quyết định số 3931/QĐ-UBND ngày 20/12/2013 củaChủ tịch UBND tỉnh về việc Banhành tạm thời định mức số lượng, chủng loại xe ô tô cứu thương, xe ô tô chuyêndùng trang bị cho các đơn vị sự nghiệp y tế công lập trực thuộc Sở Y tế Bình Định phục vụ công tác khám chữa bệnh và y tế dự phòng.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhànước tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đơn vị thuộc tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thịxã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liênquan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCHLê Hữu Lộc

QUY ĐỊNH

VỀ CHỦNG LOẠI, SỐ LƯỢNG XE CHUYÊN DÙNG TRANG BỊ CHOMỘT SỐ CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3280/QĐ-UBND ngày 01/10/2014 của UBND tỉnh)

Điều 1. Đối tượng và phạm vi điều chỉnh

1. Chủng loại, số lượng xe chuyêndùng tại Quy định này chỉ áp dụng trang bị cho các cơ quan nhà nước, tổ chức chínhtrị, tổ chức chính trị - xã hội, đơnvị sự nghiệp công lập được ngân sách địa phương bảo đảm kinh phí hoạtđộng trên địa bàn tỉnh Bình Định.

2. Các cơ quan công an, quân đội và các cơ quan khác thuộc Trungương quản lý đóng trên địa bàn tỉnh không thuộc đối tượng áp dụng Quy định này.

3. Xe chuyên dùng thuộc phạm vi điều chỉnh tại Quy định này gồm cácloại xe ô tô như sau:

a. Xe gắn kèm trang thiết bị chuyên dùng hoặc có cấu tạo theo yêucầu chuyên môn nghiệp vụ như: xe cứu thương, xe phục vụ phátthanh và truyền hình lưu động, xe quét đường, xe phun nước, xe chở rác,xe ép rác, xe sửa chữa lưu động, xe trang bị phòng thí nghiệm, xe kéo, xe cầncẩu, xe sát hạch lái xe.

b. Xe ô tô sử dụng cho nhiệm vụ đặc thù của cácngành, lĩnh vực: xe phục vụ thanh tra giao thông, xe hộ đê,xe phục vụ quản lý xây dựng và trật tự đô thị; xe phục vụ tuyên truyền lưu động, xe đưa đón ngườicó công đi điều dưỡng, xe phục vụ đối tượng bảo trợ xã hội;xe chở diễn viên đi biểu diễn, xe chở vậnđộng viên đi luyện tập và thi đấu, xe chở giáo viên và họcsinh đi thực tế, thực tập... Các loại xe này có dấu hiệuriêng hoặc được in chữ trên thành xe và chỉ phục vụ nhiệm vụ đã được quy định.

c. Xe ô tô sử dụng phục vụ nhiệmvụ chính trị - xã hội khác như: xe phòng chống dịch, xe vận chuyển mẫu bệnhphẩm, xe kiểm lâm, xe phòng chống lụt bão, xe phòng chống cháy rừng, xechống buôn lậu, xe kiểm tra, kiểm soát thị trường; xe ô tô chở Đoàn Đạibiểu Quốc hội tỉnh, Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đi tiếp xúc cử tri.

d. Các loại xe chuyên dùng khác theo quy định của Chính phủ và Thủtướng Chính phủ.

Điều 2. Định mức số lượng, chủng loại xe chuyên dùng

1. Ban hành định mức cụ thể về số lượng, chủng loại xe chuyên dùng trang bịcho một số cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh tại Phụ lục kèm theo Quyđịnh này.

2. Định mức trang bị xe chuyên dùng tại khoản 1 Điều này là định mức tốiđa. Các đơn vị hiện đang quản lý, sử dụng xe chuyên dùng có số lượng bằng hoặc vượtso với định mức này thì được tiếp tục quản lý, sử dụng xe chuyên dùng; khôngđược trang bị thêm.

Điều 3. Nguyên tắc trang bị, bố trí, sử dụng xe chuyêndùng

1. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương đủ điều kiện được trang bịxe chuyên dùng nhưng chưa có xe hoặc xe đang quản lý, sử dụng đã hết niên hạnhoặc xe không đủ điều kiện kỹ thuật để tiếp tục sử dụngphục vụ công tác thì được trang bị xe chuyên dùng nhưngkhông vượt quá định mức số lượng xe chuyên dùng được quy định tại Khoản1 Điều 2 Quy định này.

2. Việc trang bị xe chuyên dùng được thực hiện theo 02 hình thức:

a. Nhận điều chuyển xe ô tô từ các cơ quan, đơn vị, các dự án, tổ chức, cánhân khác;

b. Mua mới xe ô tô trong trường hợp không có xe chuyên dùng để nhận điềuchuyển.

3. Đối với việc trang bị xe chuyên dùng ở các cấp từ nguồn ngân sách địa phươngthì ngoài việc căn cứ vào Quy định này, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBND cáchuyện, thị xã, thành phố phải căn cứ vào nguồn lực tài chính của địa phương,tính cấp thiết của nhu cầu trang bị xe chuyên dùng và các quy định pháp luậthiện hành có liên quan để quyết định theo thẩm quyền.

Điều 4. Nguồn kinh phí trang bị, bố trí, sử dụng xe ô tôchuyên dùng

1. Ngân sách nhà nước theo phâncấp quản lý ngân sách hiện hành.

2. Nguồn tài trợ trong và ngoàinước.

3. Nguồn Quỹ phát triển hoạtđộng sự nghiệp của đơn vị sự nghiệp.

4. Nguồn thu hợp pháp khác.

Điều 5. Những quy định khác

1. Việc quản lý, sử dụng xe chuyêndùng được thực hiện theo quy định hiện hành của Luật Quản lý, sử dụng tài sảnnhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan.

2. Về thẩm quyền quyết định trang bị xe ô tô chuyên dùng:

a. Việc trang bị xe chuyên dùngcho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh và các cơ quan, đơn vị thuộccấp huyện quản lý do Chủ tịch Ủy ban nhândân tỉnh xem xét, quyết định cụ thể khi các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địaphương có Văn bản đề nghị trang bị xe chuyên dùng.

b. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định trang bị loại xechuyên dùng chở rác thải sinh hoạt đối với các xã thực hiện chương trình xây dựngnông thôn mới.

3. Nghiêm cấm việc sử dụng xe ô tô chuyên dùng vào việc riêng, traođổi, cho mượn hoặc điều chuyển cho bất cứ tổ chức, cá nhân nào khi chưa được cơquan nhà nước có thẩm quyền cho phép.

Điều 6. Điều khoản thi hành

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc hoặc có nhucầu điều chỉnh định mức cho phù hợp với nhiệm vụ công tác, các Sở, ngành, cơquan, đơn vị, địa phương kịp thời phản ánh về Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáoỦy ban nhân dân tỉnh xem xét, điều chỉnh, bổ sung Quy định cho phù hợp./.

PHỤ LỤC

ĐỊNH MỨC CHỦNG LOẠI, SỐ LƯỢNG XE CHUYÊN DÙNG TRANGBỊ CHO MỘT SỐ CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
(Kèm theo Quyết định số 3280/QĐ-UBND ngày 01/10/2014 của UBND tỉnh)

Số TT

Đơn vị/loại xe

Định mức xe chuyên dùng

1

Đối với các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được ngân sách địa phương đảm bảo kinh phí hoạt động:

a

Các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có nhiệm vụ đặc thù phải trang bị xe ô tô chuyên dùng thì được trang bị xe ô tô chuyên dùng để thực hiện nhiệm vụ.

01 xe/đơn vị

b

Văn phòng UBND tỉnh Bình Định

02 xe

c

Cơ quan Thanh tra giao thông cấp tỉnh để thanh tra giao thông

04 xe

d

Chi cục Quản lý thị trường và các Đội Quản lý thị trường trực thuộc Chi cục Quản lý thị trường để kiểm soát thị trường.

01 xe/đơn vị

đ

Chi cục Kiểm lâm và các Hạt, Đội Kiểm lâm trực thuộc Chi cục Kiểm lâm được trang bị xe ô tô chuyên dùng để chữa cháy rừng, chở người và thiết bị chữa cháy rừng.

- Xe chữa cháy rừng.

01 xe

- Xe chở người và thiết bị chữa cháy rừng.

01 xe/đơn vị

- Xe phục vụ Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy Các vấn đề cấp bách trong bảo vệ rừng và Phòng chống cháy rừng.

01 xe

2

Đối với xe chuyên dùng phục vụ nhiệm vụ công ích ở các huyện, thị xã, thành phố để quản lý duy trì cây xanh, chiếu sáng đô thị; sửa chữa, bảo trì đường bộ; thu gom, vận chuyển rác thải; hút bể phốt; phục vụ tang ma,...:

Căn cứ quy mô, mật độ dân số, nhu cầu nhiệm vụ công ích,... các địa phương đề xuất số lượng, chủng loại xe chuyên dùng cụ thể gửi đến Sở Tài chính để thẩm định, báo cáo UBND tỉnh xem xét quyết định.

Do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định số lượng, chủng loại cụ thể

3

Ủy ban nhân dân các xã thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới thì được trang bị xe ô tô chuyên dùng để chở rác thải sinh hoạt.

01 xe/xã

4

Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành y tế:

4.1

Các bệnh viện đa khoa tỉnh, khu vực

a

Đối với xe cứu thương

01 xe/40 giường bệnh

Nếu lấy chỉ tiêu số giường bệnh được giao chia cho 40 mà có số dư từ 21 đến dưới 40 giường bệnh thì được trang bị thêm 01 xe cứu thương

b

Đối với xe chuyên dùng khác

- Bệnh viện hạng 1

03 xe/01 đơn vị

- Bệnh viện hạng 2

02 xe/01 đơn vị

c

Riêng Trung tâm cấp cứu 115 tỉnh được trang bị tối đa 15 xe cứu thương

15 xe cứu thương

4.2

Các bệnh viện chuyên khoa (mắt; lao và bệnh phổi; tâm thần; y học cổ truyền; điều dưỡng và phục hồi chức năng)

a

Đối với xe cứu thương

01 xe/60 giường bệnh

Nếu lấy chỉ tiêu số giường bệnh được giao chia cho 60 mà có số dư từ 31 đến dưới 60 giường bệnh thì được trang bị thêm 01 xe cứu thương

b

Đối với xe chuyên dùng khác

- Bệnh viện hạng 1

02 xe/01 đơn vị

- Bệnh viện hạng 2, hạng 3

01 xe/01 đơn vị

4.3

Trung tâm y tế cấp huyện

a

Đối với xe cứu thương

01 xe/40 giường bệnh

- Mỗi trung tâm y tế cấp huyện được trang bị ít nhất 01 xe cứu thương. Riêng đối với các Trung tâm y tế huyện miền núi gồm An Lão, Vân Canh, Vĩnh Thạnh thì được trang bị ít nhất 02 xe cứu thương/đơn vị.

- Nếu lấy chỉ tiêu số giường bệnh được giao chia cho 40 mà có số dư từ 21 đến dưới 40 giường bệnh thì được trang bị thêm 01 xe cứu thương

b

Đối với xe chuyên dùng khác (phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh, vận chuyển mẫu bệnh phẩm, phun hóa chất, kiểm tra giám sát dịch, truyền thông...)

Trung tâm y tế các huyện, thị xã, thành phố

03 xe/01 đơn vị

4.4

Các đơn vị sự nghiệp y tế khác

a

Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản và Trung tâm Phòng chống sốt rét và các bệnh nội tiết

- Xe cứu thương

01 xe/ 01 đơn vị

- Xe chuyên dùng khác

01 xe/ 01 đơn vị

b

Trung tâm Da liễu; Trung tâm Kiểm nghiệm dược phẩm - Mỹ phẩm; Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS; Trung tâm Pháp y và Trung tâm Giám định Y khoa.

- Xe chuyên dùng khác

01 xe/01 đơn vị

c

Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh

- Xe chuyên dùng khác

06 xe

d

Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe

- Xe chuyên dùng khác

02 xe

5

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh được trang bị xe ô tô chuyên dùng phục vụ phát thanh, truyền hình lưu động

05 xe

6

Các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch

a

Nhà hát tuồng Đào Tấn được trang bị xe ô tô chuyên dùng phục vụ biểu diễn.

02 xe

b

Đoàn Ca kịch Bà chòi được trang bị xe ô tô chuyên dùng phục vụ biểu diễn.

02 xe

c

Trung tâm Văn hóa tỉnh được trang bị xe ô tô chuyên dùng phục vụ tuyên truyền, cổ động.

02 xe

d

Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng được trang bị xe ô tô chuyên dùng phục vụ chiếu bóng miền núi.

01 xe/01 Đội chiếu bóng

7

Các cơ sở đào tạo sửa chữa xe ô tô, dạy nghề lái xe

Căn cứ quy mô đào tạo, các cơ sở đào tạo, dạy nghề lái xe lập Phương án trang bị xe chuyên dùng để phục vụ thực hành sửa chữa, tập lái gửi cơ quan chủ quản thẩm tra, trình cấp có thẩm quyền quyết định số lượng, chủng loại trong từng trường hợp cụ thể.

Chủ tịch UBND tỉnh quyết định

cụ thể

8

Các đơn vị sự nghiệp công lập còn lại nếu có nhiệm vụ đặc thù phải trang bị xe chuyên dùng thì được trang bị xe ô tô chuyên dùng.

01 xe/đơn vị