BỘ CÔNG NGHIỆP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 3 tháng 6 năm 1999

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Công ty Cơ điện Thủ Đức trực thuộc

Tổng Công ty Điện lực Việt Nam

_________________________

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 50/CP ngày 28 tháng 8 năm 1996 của Chính phủ về việc thành lập, tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp nhà nước;

Xét đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Điện lực Việt Nam tại văn bản số 91 ĐVN/ HĐQT-TCCBLĐ ngày 13 tháng 3 năm 1999;

Căn cứ văn bản số 22/CP-ĐMDN ngày 25 tháng 5 năm 1999 của Chính phủ đồng ý thành lập Công ty Cơ điện Thủ Đức và Công ty Tư vấn xây dựng điện 4 trực thuộc Tổng Công ty Điện lực Việt Nam;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Công ty Cơ điện Thủ Đức trực thuộc Tổng Công ty Điện lực Việt Nam trên cơ sở tách Nhà máy Cơ điện ra khỏi Công ty Điện lực 2.

- Công ty Cơ điện Thủ Đức là doanh nghiệp Nhà nước hạch toán độc lập, có tư cách pháp nhân, có con dấu, có tài khoản tại Ngân hàng.

- Tên giao dịch Quốc tế: Thu Duc Electro-Mechanical Company, viết tắt là: THUDUC EMC

- Trụ sở chính của Công ty đặt tại : Km9, đường Hà Nội, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Ngành nghề kinh doanh của Công ty:

- Chế tạo máy biến áp các loại;

- Chế tạo phụ tùng cho các nhà máy điện, phụ kiện đường dây và trạm điện, tủ bảng điện các loại;

- Thí nghiệm và sửa chữa thiết bị điện;

- Gia công cơ khí, sản xuất trụ điện thép và giá đỡ thiết bị đến 500 kV;

- Kinh doanh và xuất nhập khẩu máy biến áp, các phụ tùng, thiết bị điện;

- Sửa chữa, lắp đặt các tổ máy phát điện Diesel.

* Vốn Điều lệ của Công ty Cơ Điện Thủ Đức tại thời điểm thành lập là:

22.145.848.302,00 đồng

Điều 3. - Tổng Công ty Điện lực Việt Nam có trách nhiệm chỉ đạo Công ty Điện lực 2, Nhà máy Cơ điện và Công ty Cơ điện Thủ Đức trong việc giao nhận theo đúng quy định của Nhà nước.

- Công ty Cơ điện Thủ Đức có trách nhiệm làm đầy đủ các thủ tục đăng ký kinh doanh và hoạt động theo Luật doanh nghiệp nhà nước và theo Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty do Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Điện lực Việt Nam phê duyệt.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng Vụ chức năng, các Cục trưởng Cục quản lý chuyên ngành thuộc Bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng Công ty Điện lực Việt Nam, Giám đốc Công ty Điện lực 2, Giám đốc Nhà máy Cơ điện và Giám đốc Công ty Cơ điện Thủ Đức chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Bộ trưởng

(Đã ký)

Đặng Vũ Chư