QUYẾT ĐỊNH

QUYẾT ĐỊNH

CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC SỐ 33/2008/QĐ-NHNN

NGÀY 03 THÁNG 12 NĂM 2008  

VỀ MỨC LÃI SUẤT CHO VAY BẰNG ĐỒNG VIỆT NAM CỦA QUỸ TÍN DỤNGNHÂN DÂN CƠ SỞ ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 1997; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngânhàng Nhà nước Việt Nam năm 2003;

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng năm 1997; Luật Sửa đổi, bổsung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 96/2008/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2008của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức củaNgân hàng Nhà nước Việt Nam;

Căn cứ văn bản số 8260/VPCP-KTTH ngày 02 tháng 12 năm 2008của Văn phòng Chính phủ về việc điều chỉnh lãi suất của Ngân hàng Nhà nước ViệtNam;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Quy định mức lãisuất cho vay tối đa bằng đồng Việt Nam của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở đối vớikhách hàng không vượt quá 165% của lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước ViệtNam công bố để áp dụng trong từng thời kỳ.

Điều 2.

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng12 năm 2008.

2. Các hợp đồng tín dụng được ký kết trước ngày Quyết địnhnày có hiệu lực nhưng chưa giải ngân hoặc giải ngân chưa hết và các hợp đồngtín dụng đã cho vay còn dư nợ đến cuối ngày 04 tháng 12 năm 2008, thì Quỹ tíndụng nhân dân cơ sở và khách hàng tiếp tục thực hiện theo các thỏa thuận đã kýkết phù hợp với các quy định của pháp luật có liên quan có hiệu lực thi hànhtại thời điểm ký kết hợp đồng tín dụng đó hoặc thỏa thuận sửa đổi, bổ sung hợpđồng tín dụng theo đúng quy định của pháp luật và mức lãi suất cho vay tối đaquy định tại Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng,Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhànước Việt Nam, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương; Giám đốc Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở chịu trách nhiệm thihành Quyết định này.

THỐNG ĐỐC

Nguyễn Văn Giàu