UBND TỈNH ĐẮK LẮK
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành mức thu, chi thù lao dịch thuật tại các Phòng Tư pháp

------------------

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK LĂK

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký;

Căn cứ Thông tư số 03/2008/TT-BTP ngày 25 tháng 8 năm 2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 79/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký;

Theo đề nghị của Sở Tư pháp tại Tờ trình số 38/TTr-STP ngày 23 tháng 9 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành mức thu, chi thù lao dịch thuật tại các Phòng Tư pháp trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk.

1. Mức thu:

- Dịch từ tiếng Việt sang tiếng Anh, tiếng Pháp và ngược lại: tối đa không quá 70.000 đồng/trang;

- Dịch từ tiếng Việt sang các tiếng: Nga, Đức, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và ngược lại: tối đa không quá 100.000 đồng/trang;

- Dịch các tiếng còn lại: tối đa không quá 150.000 đồng/trang

2. Về thủ tục thu, chi:

- Tiền công dịch thuật bao gồm: tiền đánh máy, in ấn và photocopy;

- Phòng Tư pháp trực tiếp thu, chi tiền từ người có nhu cầu dịch thuật;

- Chi 80% số tiền thu được cho người trực tiếp thực hiện việc dịch thuật;

- Số tiền còn lại, Phòng Tư pháp sử dụng chi hỗ trợ cho công tác chuyên môn.

Điều 2. Trên cơ sở mức thu, chi quy định ở Điều 1, các Phòng Tư pháp có trách nhiệm tổ chức thu, chi đúng thủ tục và chế độ tài chính hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ tịch

(Đã ký)

Lữ Ngọc Cư