THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC KÝ HIỆP ĐỊNH BỔ SUNG CHO HIỆP ĐỊNH KHUNG VỀ HỢP TÁC GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA BÔ-LI-VA VÊ-NÊ-XU-Ê-LA VỀ HỢP TÁC TRONG LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI
------------
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị quyết số 67/NQ-CP ngày 08 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về việc phân công cho Thủ tướng Chính phủ thay mặt Chính phủ thực hiện một số công việc về điều ước quốc tế;
Xét đề nghị của Bộ Công Thương tại Tờ trình số 2169/TTr-BCT ngày 05 tháng 3 năm 2015,
QUYẾT ĐỊNH:

>> Xem thêm:  Mức xử phạt khi tự ý chuyển mục đích sử dụng đất ? Làm thế nào để chuyển mục đích sử dụng đất ?

Điều 1. Thông qua nội dung dự thảo “Hiệp định Bổ sung cho Hiệp định khung về hợp tác giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Bô-li-va Về-nê-xu-ê-la về hợp tác trong lĩnh vực thương mại”.
Điều 2. Ủy quyền cho Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng thay mặt Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký Hiệp định trên với đại diện có thẩm quyền của Chính phủ nước Cộng hòa Bô-li-va Vê-nê-xu-ê-la trong khuôn khổ Kỳ họp lần thứ III Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam - Vê-nê-xu-ê-la vào tháng 3 năm 2015 tại Hà Nội, Việt Nam.
Điều 3. Bộ Ngoại giao hoàn tất các thủ tục theo quy định của pháp luật hiện hành về việc ký Hiệp định./.

Nơi nhận:
- TTgCP, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ: CT, NG, TP, TC, KH&ĐT, NN&PTNT;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg CP,
các Vụ: KTTH, TH, HC, TGĐ Cổng TTĐTCP;
- Lưu: VT, QHQT (3).HM.
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

>> Xem thêm:  Thủ tục, hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất ? Cơ quan nào có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất ?