BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Số: 3300/QĐ-BGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cho phép lập dự án đầu tư "Xây dựng hệ thông tin giao thông vận tải

lĩnh vực hàng không dân dụng"

(Thuộc Hệ thống thông tin giao thông vận tải theo Quyết định số 43/2008/QĐ-TTg

ngày 24/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ)

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày22/4/2008 của Chính phủ v/v quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2006/NĐ-CP ;

Căn cứ Quyết định số 43/2008/QĐ-TTg ngày24/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ v/v phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2008;

>> Xem thêm:  Quy định của pháp luật về tái định cư tại chỗ là gì ? Thủ tục làm giấy tờ nhà đất tái định cư ?

Căn cứ quyết định số 2792/QĐ-BGTVT ngày15/9/2008của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc phê duyệt kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của Bộ GTVT năm 2008 theo QĐ số 43/2008/QĐ-TTg ngày24/3/2008 của TTgCP;

Xét đề nghị của Cục Hàng không Việt Namtại văn bản số 3212/TTr-CHK ngày14/10/2008 về việc xin phép chuẩn bị đầu tư dự án "Xây dựng hệ thông tin giao thông vận tải lĩnh vực hàng không dân dụng";

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép Cục Hàng không Việt Namlập dự án đầu tư Xây dựng hệ thông tin giao thông vận tải lĩnh vực hàng không dân dụng (Thuộc Hệ thống thông tin giao thông vận tải theo Quyết định số 43/2008/QĐ-TTg ngày24/3/2008 của TTgCP);

Địa điểm : Thành phố Hà Nội.

Điều 2: Giao nhiệm vụ:

- Chủ đầu tư: Cục Hàng không Việt Nam.

- Tư vấn thực hiện : Chọn tư vấn có đủ năng lực theo quy định hiện hành.

- Tiến độ thực hiện : Theo đề cương được duyệt.

>> Xem thêm:  Phạm vi kinh doanh bất động sản và kinh doanh dịch vụ bất động sản đối với Nhà đầu tư nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài?

- Kinh phí thực hiện : Vốn chuẩn bị đầu tư hàng năm của Bộ GTVT.

Điều 3. Vụ trưởng các Vụ : Kế hoạch đầu tư, Tài chính, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ trưởng (Để báo cáo);

- Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường;

- Các Bộ KH&ĐT; Tài chính; TT&TT;

- Kho bạc NN;

- Lưu: VT, KHĐT (10).

BỘ TRƯỞNG

Hồ Nghĩa Dũng

>> Xem thêm:  Điều kiện để người Việt Nam định cư ở nước ngoài mua đất ? Khi nào được mua nhà ở ?