Quyết định

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦTƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 331/QĐ-TTG
NGÀY 06 THÁNG 4 NĂM 2004 PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH
PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
TỪ NAY ĐẾN NĂM 2010

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chứcChính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Chỉ thị số 58/CT-TW ngày 17 tháng 10 năm 2000 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng vàphát triển công nghệ thông tin trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóagiai đoạn 2001 - 2005;

Căn cứ Quyết định số 81/2001/QĐ-TTg ngày 24 tháng 5 năm 2001 về việc phê duyệt Chương trình hànhđộng triển khai Chỉ thị số 58/CT-TW ;

Căn cứ Quyết định số 95/2002/QĐ-TTg ngày 17 tháng 7 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kếhoạch tổng thể về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin ở Việt Nam đến năm2005;

Xét đề nghị của Bộtrưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Chương trình phát triển nguồn nhân lực về công nghệ thông tintừ nay đến năm 2010 với các nội dung chủ yếu sau:

I. QUAN ĐIỂM VÀ MỤC TIÊU

1. Quan điểm:

- Phát triển nguồn nhân lực về công nghệ thông tin là yếu tốthen chốt có ý nghĩa quyết định đối với việc ứng dụng và phát triển công nghệthông tin phục vụ phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam.

- Đào tạo nguồn nhân lực phục vụ ứng dụng và phát triển côngnghệ thông tin theo hướng hội nhập và đạt trình độ quốc tế.

- Đẩy mạnh xã hội hóa và hợp tác quốc tế nhằm thu hút cácnguồn đầu tư cho đào tạo nguồn nhân lực về công nghệ thông tin.

2. Mục tiêu:

a) Mục tiêu đến 2010:

- Đào tạo công nghệ thông tin ở cáctrường đại học trọng điểm đạt trình độ và chất lượng tiên tiến trong khu vực,bảo đảm phục vụ tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và an ninh, quốcphòng.

- Đào tạo công nghệ thông tin ứngdụng trong các chuyên ngành đáp ứng yêu cầu về số lượng, trình độ và chất lượngcho sự phát triển ứng dụng công nghệ thông tin trong các chuyên ngành.

- Đào tạo về quản lý công nghệthông tin đảm bảo trang bị kiến thức cho đội ngũ cán bộ quản lý để thực hiệnnhiệm vụ quản lý ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin.

- Phổ cập các kiến thức và kỹ năngsử dụng máy tính và Internet đến 100% cán bộ, công chức và viên chức, 100% sinhviên đại học và cao đẳng, 100% học sinh trung học chuyên nghiệp, trung học nghềvà trung học phổ thông, 50% học sinh trung học cơ sở và một bộ phận dân cư có nhucầu.

b) Mục tiêu cho giai đoạn 2004 -2005:

- Đáp ứng về số lượng và cơ cấunguồn nhân lực về công nghệ thông tin theo Quyết định số 95/2002/QĐ-TTg ngày 17tháng 7 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch tổng thể về ứngdụng và phát triển công nghệ thông tin ở Việt Nam đến năm 2005.

- Chuẩn hóa nội dung, chương trình,trình độ đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất cho đào tạo công nghệ thông tintheo khu vực và quốc tế, xây dựng và thực hiện theo các tiêu chí đảm bảo chấtlượng đào tạo chuyên ngành công nghệ thông tin tại các trường trọng điểm.

- Xây dựng và thí điểm triển khaichương trình đào tạo, bồi dưỡng công nghệ thông tin ứng dụng cho 5 chuyên ngànhđào tạo.

- Xây dựng chương trình và tổ chứccác lớp đào tạo, bồi dưỡng về quản lý công nghệ thông tin cho các đối tượng làcán bộ lãnh đạo thông tin và công nghệ thông tin, cán bộ quản lý công nghệthông tin, cán bộ quản lý dự án công nghệ thông tin.

- Phổ cập các kiến thức và kỹ năngsử dụng máy tính và Internet đến 50% cán bộ, công chức và viên chức, 100% sinhviên đại học và cao đẳng, 50% học sinh trung học chuyên nghiệp, trung học nghềvà trung học phổ thông, 30% học sinh trung học cơ sở và một bộ phận dân cư cónhu cầu.

II. NỘI DUNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH

Chương trình phát triển nguồn nhânlực về công nghệ thông tin gồm 6 dự án, đề án sau:

1. Dự án nâng cao chất lượng đào tạo đại học và sau đại họcvề công nghệ thông tin

a) Mục tiêu: Chất lượng đào tạo đạtmức tiên tiến trong khu vực cả về kiến thức lẫn kỹ năng thực hành, thành thạotiếng Anh và ngoại ngữ cần thiết cho công nghệ thông tin.

b) Các nội dung chủ yếu:

- Xây dựng nội dung, chương trìnhđào tạo theo chuẩn khu vực và quốc tế.

- Chuẩn hóa trình độ của đội ngũgiảng viên công nghệ thông tin theo trình độ tiên tiến khu vực và quốc tế.

- Dạy tiếng Anh và dạy chuyên ngànhcông nghệ thông tin bằng tiếng Anh.

- Xây dựng và thực hiện hệ thốngđảm bảo chất lượng đào tạo, tổ chức đánh giá chất lượng đào tạo về công nghệthông tin.

- Tăng cường cơ sở vật chất cho đàotạo công nghệ thông tin.

c) Cơ quan chủ trì: Bộ Giáo dục vàĐào tạo.

2. Dự án hỗ trợ triển khai cácchương trình liên kết đào tạo công nghệ thông tin với các trường đại học nướcngoài

a) Mục tiêu: Hợp tác chặt chẽ vớicác trường đại học ở nước ngoài tổ chức các chương trình đào tạo công nghệthông tin có trình độ tiên tiến tại Việt Nam.

b) Nội dung chủ yếu:

- Xây dựng chính sách hỗ trợ từngân sách nhà nước để tổ chức các chương trình liên kết đào tạo.

- Tổ chức triển khai các chươngtrình liên kết đào tạo về công nghệ thông tin giữa các trường đại học Việt Namvà trường đại học nước ngoài.

- Tổ chức đánh giá kết quả.

c) Cơ quan chủ trì: Bộ Giáo dục vàĐào tạo.

3. Dự án đào tạo, bồi dưỡng về côngnghệ thông tin cho các chuyên ngành

a) Mục tiêu: Đào tạo, bồi dưỡngkiến thức và kỹ năng thực hành cho các chuyên ngành để đảm bảo ứng dụng côngnghệ thông tin có hiệu quả trong các chuyên ngành.

b) Nội dung chủ yếu:

- Xây dựng và hoàn thiện nội dung, chương trình đào tạo côngnghệ thông tin ứng dụng cho các chuyên ngành chủ yếu.

- Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên công nghệ thông tinứng dụng chuyên ngành.

- Tổ chức các lớp đào tạo và bồi dưỡng về kỹ năng sử dụng vàphát triển phần mềm ứng dụng chuyên ngành cho sinh viên giỏi và sinh viên đãtốt nghiệp các ngành chủ yếu.

- Tổ chức bồi dưỡng tiếng Anh chuyên ngành.

- Xây dựng cơ chế, chính sách thúc đẩy xã hội hóa đào tạo,bồi dưỡng ngắn hạn về công nghệ thông tin ứng dụng chuyên ngành cho các đốitượng có nhu cầu.

c) Cơ quan chủ trì: Bộ Giáo dục và Đào tạo

4. Dự án nâng cao chất lượng đào tạo về công nghệ thông tinở bậc trung học chuyên nghiệp và dạy nghề

a) Mục tiêu: Đào tạo về công nghệ thông tin và đào tạo ứngdụng công nghệ thông tin vào các ngành nghề cho học sinh ở bậc trung học chuyênnghiệp và dạy nghề.

b) Nội dung:

- Xây dựng nội dung, chươngtrình phục vụ đào tạo công nghệ thông tin và đào tạo ứng dụng công nghệ thôngtin ở bậc trung học chuyên nghiệp và dạy nghề.

- Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũgiảng viên.

- Tăng cường cơ sở vật chất phụcvụ đào tạo.

- Đánh giá chất lượng đào tạo.

c) Cơ quan chủ trì: Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

5. Dự án đào tạo về quản lý côngnghệ thông tin và phổ cập tin học cho cán bộ, công chức và viên chức

a) Mục tiêu: Đào tạo, bồi dưỡngcho cán bộ lãnh đạo thông tin và công nghệ thông tin (CIO), cán bộ quản lý côngnghệ thông tin, cán bộ quản lý dự án công nghệ thông tin, phổ cập tin học chocán bộ, công chức và viên chức.

b) Nội dung:

- Xây dựng các chuẩn trình độ vàtriển khai các chương trình phổ cập tin học cho cán bộ, công chức và viên chức.

- Xây dựng nội dung, chươngtrình, tài liệu đào tạo về quản lý công nghệ thông tin cho cán bộ lãnh đạothông tin và công nghệ thông tin (CIO), cán bộ quản lý công nghệ thông tin,quản lý dự án công nghệ thông tin.

- Xác định hệ thống các chứcdanh nghề nghiệp về công nghệ thông tin trong các cơ quan, đơn vị.

c) Cơ quan chủ trì: Bộ Nộivụ.

6. Đề án dạy tin học và ứng dụngcông nghệ thông tin trong trường phổ thông

a) Mục tiêu: Triển khai việc ứngdụng công nghệ thông tin vào việc dạy, học và công tác quản lý trong các trườngphổ thông.

b) Nội dung:

- Xây dựng nội dung, chươngtrình dạy và học tin học trong trường phổ thông đảm bảo liên thông giữa các cấphọc.

- Xây dựng các chuẩn về thiếtbị, máy tính, phần mềm, phòng học phục vụ ứng dụng công nghệ thông tin trongdạy và học các môn học.

- Đào tạo giáo viên tin học, bồidưỡng tin học cho giáo viên các bộ môn.

- Đổi mới phương pháp dạy họctrên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin.

- ứng dụng Internet trong nhàtrường phổ thông.

- Triển khai tin học hóa quản lýnhà trường.

c) Cơ quan chủ trì: Bộ Giáo dụcvà Đào tạo.

III. CÁC GIẢI PHÁP

1. Nâng cao nhận thức của các ngành, các cấp, các cơ sở giáodục và đào tạo về nhiệm vụ phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực vềcông nghệ thông tin cho đất nước trong giai đoạn tới.

2. Các ngành, các cấp, các cơ sở giáo dục và đào tạo triểnkhai lập kế hoạch dài hạn và kế hoạch hàng năm, tổ chức triển khai thực hiện,tiến hành kiểm tra, đánh giá. Mỗi cấp quản lý, mỗi cơ sở giáo dục và đào tạo đềucó một cán bộ lãnh đạo chịu trách nhiệm, có một bộ phận chức năng làm đầu mốiquản lý về lĩnh vực đào tạo và ứng dụng công nghệ thông tin.

3. Tập trung đầu tư cho các trường, các lĩnh vực trọng điểmđể đổi mới nội dung, chương trình, giáo trình, kể cả sử dụng chương trình, giáotrình của nước ngoài; bồi dưỡng giảng viên; trang bị phương tiện đào tạo, kếtnối mạng và khai thác Internet.

4. Xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích dạy và học côngnghệ thông tin, cơ chế chính sách xã hội hóa giáo dục và đào tạo về công nghệthông tin, khuyến khích các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tổ chức cácloại hình đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực về công nghệ thông tin, cho phépthành lập các trường và các trung tâm đào tạo công nghệ thông tin 100% vốn nướcngoài theo quy định của pháp luật, đảm bảo chuẩn chất lượng.

5. Tăng cường hợp tác quốc tế về đào tạo, nghiên cứu và ứngdụng công nghệ thông tin. Sử dụng cóhiệu quả các nguồn viện trợ quốc tế, vốn vay quốc tế phục vụ cho đào tạo,nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin.

6. Kinh phí để thực hiện Chương trình nói chung, các dự ánvà đề án được huy động từ các nguồn thuộc ngân sách nhà nước, các nguồn khácnhau của các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế, đóng gópcủa người học.

Điều 2. Phân công tổ chức thực hiện:

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo chủtrì, phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ tổ chứctriển khai thực hiện Chương trình.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủtrì, phối hợp với Bộ Bưu chính, Viễn thông, Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đàotạo cân đối, tổng hợp các nguồn lực trong kế hoạch nhà nước hàng năm cho Chươngtrình.

3. Bộ Tài chính chủ trì, phốihợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Bưu chính, Viễn thông, Bộ Giáo dục và Đào tạoxây dựng cơ chế, chính sách tài chính cho phát triển nguồn nhân lực về côngnghệ thông tin.

4. Bộ Giáo dục và Đào tạo chủtrì, phối hợp với Bộ Bưu chính, Viễn thông triển khai nối mạng Internet cho cáctrường học, xây dựng mạng giáo dục và các dịch vụ giáo dục, đào tạo trên mạng.

5. Các Bộ: Giáodục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ chỉ đạo xây dựng vàtriển khai các dự án, đề án được giao theo quy định hiện hành.

6. Các Bộ, cơquan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương xây dựng và triển khai kế hoạch đào tạo về công nghệ thông tincho cán bộ, công chức và viên chức thuộc quyền quản lý.

7. Các doanhnghiệp có trách nhiệm tổ chức đào tạo công nghệ thông tin cho người lao độnglàm trong doanh nghiệp và tham gia đào tạo phục vụ nhu cầu xã hội.

8. Các cơ sở đào tạo chủ độngtriển khai các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo chuyên ngành công nghệthông tin, đào tạo công nghệ thông tin ứng dụng cho các chuyên ngành; tổ chứcviệc đào tạo nâng cao và đào tạo phổ cập phục vụ nhu cầu xã hội.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kểtừ ngày ký.

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơquan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cáctỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.