BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Số: 3329/QĐ /ĐBVN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 15 tháng 1 năm 1994

QUYẾT ĐỊNH

Về việc quy định đường LTL50 (cũ) là quốc lộ

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ nghị định số 15-CP, ngày 2 tháng 3 năm 1993 của Chính phủ quy định về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ.

Để phát huy tác dụng của đường LTL.50 phục vụ đời sống xã hội của nhân dân trong khu vực có đường đi qua và nhằm hỗ trợ đảm bảo giao thông cho QL.1 khi cần thiết.

Xét đề nghị của UBND tỉnh Long An tại công văn số 249/CV93 ngày 12-8-1993 và UBND tỉnh Tiền Giang tại công văn số 475 UB ngày 19-10-1993.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay quy định là quốc lộ và đặt số hiệu là QL.50 cho tuyến đường LTL.50 (cũ) xuất phát từ Cầu Nhị Thiên Đường và kết thúc tại thị xã Gò Công. Toàn tuyến dài 48,925km thuộc địa phận thành phố Hồ Chí Minh 10,756km, địa phận tỉnh Long An 23,429km và địa phận tỉnh Tiền Giang 14,740km.

Điều 2: Kể từ ngày 1-4-1994, QL.50 theo quy định ở điều 1 kể trên được ngân sách TW đài thọ vốn đầu tư xây dựng, quản lý và sửa chữa.

Điều 3: Giao cho ông Tổng giám đốc khu QLĐB7 chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ quản lý QL.50 theo các chế độ chính sách quy định.

Điều 4: Các ông giám đốc Sở GTCC thành phố Hồ Chí Minh, Sở GTVT Long An, Sở GTVT Tiền Giang và Tổng Giám đốc khu QLĐB7, có trách nhiệm tổ chức việc giao nhận nhiệm vụ quản lý QL.50 theo quyết định này.

Điều 5: Các ông Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục ĐBVN, Tổng Giám đốc khu QLĐB7, Giám đốc Sở GTCC thành phố Hồ Chí Minh, Sở GTVT Long An, Sở GTVT Tiền Giang và các ông Vụ trưởng KHĐT, TCKT, KHKT, TCCB-LĐ, PC-VT và các Vụ, Ban tham mưu khác trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này theo chức năng quy định./.

Bộ trưởng

(Đã ký)

Bùi Danh Lưu