CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
Số: 333/CT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 1982
Quyết định

QUYẾT ĐỊNH

CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 333/CT
NGÀY 14 - 12 - 1982 VỀ VIỆC CHUYỂN GIAO NHIỆM VỤ
CHO MỘT SỐ VIỆN NGHIÊN CỨU ĐÀO TẠO CÁN BỘ TRÊN ĐẠI HỌC

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ quyết định số 224-TTg ngày 24-5-1976 về việc đào tạo cán bộ trên đại học ở trong nước;

Căn cứ đề nghị của Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp, Uỷ ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước, Viện khoa học Việt Nam, Bộ Lâm nghiệp và Tổng cục khí tượng thuỷ văn.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Giao nhiệm vụ cho các viện nghiên cứu sau đây đào tạo cán bộ trên đại học ở trong nước:

1. Viện cơ học và Viện kỹ thuật nhiệt đới thuộc Viện Khoa học Việt Nam .

2. Viện khí tượng thuỷ văn thuộc Tổng cục khí tượng thuỷ văn.

3. Viện lâm nghiệp thuộc Bộ Lâm nghiệp.

Điều 2.- Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp cùng Uỷ ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước thoả thuận với các Bộ, Tổng cục có cơ sở đào tạo trên đại học quy định các chuyên ngành đào tạo và số lượng nghiên cứu sinh cần đào tạo hàng năm tại mỗi viện nghiên cứu và báo cáo lên Hội đồng bộ trưởng.

Điều 3.- Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp, Uỷ ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước, các Bộ và Tổng cục chủ quản các viện nghiên cứu nói trên có trách nhiệm giúp các viện nghiên cứu giải quyết tốt các yêu cầu về cơ sở vật chất kỹ thuật để tiến hành thuận lợi công tác đào tạo trên đại học.

Điều 4.- Bộ trưởng Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp, chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước, chủ nhiệm Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước, bộ trưởng Bộ Tài chính, bộ trưởng Bộ Lao động, bộ trưởng Bộ Lâm nghiệp, viện trưởng Viện Khoa học Việt Nam , tổng cục trưởng Tổng cục khí tượng thuỷ văn và trưởng ban Ban tổ chức của Chính phủ có trách nhiệm thi hành quyết định này.

(Đã ký)

Tố Hữu