BỘ Y TẾ

BỘ Y TẾ
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------

Số: 3333/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày08 tháng 9 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤCTRANG THIẾT BỊ Y TẾ THIẾT YẾU PHỤC VỤ TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, CẢI TẠO,NÂNG CẤP BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN, BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC LIÊN HUYỆN SỬ DỤNGVỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦVÀ CÁC NGUỒN VỐN HỢP PHÁP KHÁC GIAI ĐOẠN 2008- 2010

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP Ngày 27/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấutổ chức của Bộ Y tế.
Căn cứ Quyết định số 47/2008/QĐ-TTg ngày 02/4/2008 của Thủ tướng Chính phủ vềviệc phê duyệt Đề án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp bệnh viện đa khoa huyệnvà bệnh viện đa khoa khu vực liên huyện sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ và cácnguồn vốn hợp pháp khác giai đoạn 2008 - 2010.
Theo đề nghị của các Ông: Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị - Công trình y tế, Vụtrưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Danh mục trang thiết bị ytế thiết yếu theo quy mô của từng loại bệnh viện huyện, bệnh viện đa khoa khuvực liên huyện sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ và các nguồn vốn hợp pháp khácgiai đoạn 2008 – 2010 (Phụ lục đính kèm).

Điều 2.

1. Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộctrung ương căn cứ vào danh mục trang thiết bị y tế thiết yếu quy định tại phụlục kèm theo Quyết định này và căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, nhucầu và khả năng sử dụng thiết bị, để lập dự án đầu tư, bổ sung, nâng cấp trangthiết bị y tế cho bệnh viện huyện, bệnh viện đa khoa khu vực liên huyện sử dụngvốn trái phiếu Chính phủ và các nguồn vốn hợp pháp khác giai đoạn 2008 - 2010theo đúng các quy định của Nhà nước.

2. Ngoài danh mục trang thiết bị y tế thiết yếu banhành kèm theo Quyết định này, cơ sở y tế có thể bổ sung các trang thiết bị cầnthiết khác để đảm bảo công tác khám chữa bệnh theo nhiệm vụ chuyên môn, báo cáocấp có thẩm quyền phê duyệt, đầu tư bằng các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từngày ký ban hành.

Điều 4. Các Ông/ Bà Chánh Văn phòng Bộ, Vụtrưởng các Vụ: Trang thiết bị – Công trình y tế, Kế hoạch - Tài chính, Cụctrưởng Cục quản lý khám chữa bệnh và các Vụ, Cục có liên quan thuộc Bộ Y tế, Giámđốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hànhQuyết định này./.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Kim Tiến

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Quyết định số 3333/QĐ-BYT của Bộ Y tế : Về việc ban hành danh mục trang thiết bị y tế thiết yếu phục vụ triển khai Đề án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp bệnh viện đa khoa huyện, bệnh viện đa khoa khu vực liên huyện sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ và các nguồn vốn hợp pháp khác giai đoạn 2008- 2010