ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3352/QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày 21 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

SỬAĐỔI, BỔ SUNG CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI NĂM 2013 TỈNH ĐỒNG NAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND vàUBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 72/2010/QĐ-TTg ngày 15/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quychế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại Quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 53/2011/QĐ-UBND ngày 17/8/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành quy chế xây dựng, quản lý và tổchức thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011 -2015;

Xét đề nghị của Sở CôngThương Đồng Nai tại Tờ trình số 1475/TTr-SCT ngày 25/7/2013 và Công văn số 3226/STC-TCHCSN ngày 23/7/2013 của Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theoQuyết định này sửa đổi, bổ sung Chương trình xúc tiến thương mại năm 2013 tỉnhĐồng Nai.

Điều 2. Giao Sở CôngThương có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan căncứ chương trình phê duyệt tại Điều 1 tổ chức triển khai thực hiện. Kết quả kịpthời báo cáo, đề xuất gửi về UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Giao Sở Tài chính có trách nhiệmxem xét, cân đối giải quyết kinh phí cho Sở Công Thương để thực hiện Chươngtrình xúc tiến thương mại nêu trên.

Điều 3. Quyết định này cóhiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòngUBND tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương, Giám đốc Sở Tài chính và Thủ trưởng các sở,ban, ngành, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Thị Mỹ Thanh

PHỤ LỤC I

HOẠTĐỘNG XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI: NGƯỜI VIỆT NAM ƯU TIÊN DÙNG HÀNG VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3352/QĐ-UBND ngày 21/10/2013 của Ủy bannhân dân tỉnh Đồng Nai)

STT

Chủ đề

Số lần thực hiện

Địa điểm

Đơn vị chủ trì

Ghi chú

1

Phiên chợ hàng Việt về nông thôn

08 phiên

Trên địa bàn huyện và thị xã Long Khánh

Trung tâm Xúc tiến Thương mại chủ trì, phối hợp CLB doanh nghiệp đưa hàng Việt về nông thôn

Tổ chức chương trình hàng Việt về nông thôn nhằm tăng cường công tác quảng bá hàng Việt, đồng thời cung cấp các sản phẩm có thương hiệu uy tín đến tay người tiêu dùng với giá cả hợp lý

2

Phiên chợ công nhân

02 phiên

Huyện Long Thành; huyện Trảng Bom

Trung tâm Xúc tiến Thương mại

Gồm các hoạt động tạo ra sân chơi lành mạnh cho công nhân chư: cắt tóc, khám bệnh, tư vấn sức khỏe, trò chơi gameshow, văn nghệ, mua hàng Việt Nam khuyến mãi,…

PHỤ LỤC II

TẬPHUẤN, ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3352/QĐ-UBND ngày 21/10/2013 của Ủy bannhân dân tỉnh Đồng Nai)

STT

Nội dung

Thời gian

Địa điểm

Số lượng
học viên

Đơn vị chủ trì

1

Tập huấn kỹ năng bán hàng cho hộ kinh doanh tại chợ truyền thống (03 lớp)

02 buổi/lớp

Quý III/2013

Chia làm 03 cụm theo địa bàn huyện

130HV/lớp

Trung tâm Xúc tiến Thương mại chủ trì, phối hợp với phòng QLTM- Sở Công Thương

PHỤ LỤC III

BẢNGTỔNG HỢP TÀI CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI NĂM 2013
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3352/QĐ-UBND ngày 21/10/2013 của Ủy bannhân dân tỉnh Đồng Nai)

TT

Nội dung

Kinh phí
(đồng)

I

NỘI DUNG BỔ SUNG CHƯƠNG TRÌNH

500.700.000

1

Tập huấn kỹ năng bán hàng cho hộ kinh doanh tại chợ truyền thống (03 lớp)

69.300.000

2

Phiên chợ hàng Việt về nông thôn (08 phiên)

259.200.000

3

Phiên chợ công nhân (02 phiên)

172.200.000

II

NỘI DUNG SỬA ĐỔI (BỎ) CHƯƠNG TRÌNH

30.000.000

1

Bỏ nội dung phối hợp với các huyện, Ban quản lý các khu công nghiệp phát triển 03 điểm trong chuỗi siêu thị vừa và nhỏ tại các huyện và các khu công nghiệp

30.000.000