ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 339/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 17 tháng 3 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

PHÊDUYỆT DỰ ÁN XÂY DỰNG ĐỀ ÁN BẢO VỆ VÀ CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN TRÊN ĐỊABÀN TỈNH VĨNH LONG ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 08/2009/QĐ-UBND ngày 07 tháng 4 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành Đề án về nôngnghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 1792/QĐ-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2011 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh VĩnhLong phê duyệt đề cương thực hiện dự án”Xây dựng đề án bảo vệ và cải thiện môitrường nông thôn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020”;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tàinguyên và Môi trường tại Tờ trình số 308/TTr-STNMT ngày 28 tháng 02 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự án Xây dựng đề án bảo vệ và cải thiện môi trường nôngthôn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Điều2. Giao Giám đốc Sở Tàinguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với thủ trưởng các sở, ngành tỉnh có liên quan và Chủ tịchỦy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện các giải phápquản lý môi trường bền vững được nêu trong Báo cáo tổng hợp dự án và Đề án Bảovệ và cải thiện môi trường nông thôn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020,tầm nhìn đến năm 2030.

Điều3. Chánh Văn phòng Ủy bannhân dân tỉnh; Giám đốc cácSở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính; thủ trưởng các sở, ngành tỉnh có liênquan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệmthi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từngày ký./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trương Văn Sáu