THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 34/2000/QĐ-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2000
chính phủ

QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNGCHÍNH PHỦ

Về việcchuyển Công ty Kinh doanh và Phát triển nhà quận Tân Bình thành Công ty Cổ phần

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Nghị định số 44/1998/NĐCP ngày 29 tháng 6 năm 1998 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhànước thành Công ty Cổ phần;

Theo đề nghị của Chủ tịch y ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt phương án cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước Công ty Kinhdoanh và Phát triển nhà quận Tân Bình thuộc Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn theo đềnghị tại công văn số 180/UBKT ngày 13 tháng 01 năm 2000 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh:

1. Vốn Điều lệ của Công ty Cổphần: 13.000.000.000 đồng.

Trong đó:

Tỷ lệ cổ phần Nhà nước 40% vốnĐiều lệ.

Tỷ lệ cổ phần bán cho cán bộ,công nhân viên trong công ty và các đối tượng ngoài Công ty 60% vốn Điều lệ.

2. Giá trị thực tế của Công tyKinh doanh và Phát triển nhà quận Tân Bình tại thời điểm ngày 01 tháng 01 năm1999 để cổ phần hóa là 237.837.599.736 đồng, trong đó giá trị thực tế phần vốnnhà nước tại Công ty 12.258.602.853 đồng.

3. Ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp:

Tổng số cổ phần bán theo giá ưuđãi cho người lao động trong doanh nghiệp là 29.415 cổ phần; phần giá trị được ưuđãi là 882.450.000 đồng.

Trong đó số cổ phần bán ưu đãicho người lao động nghèo trong doanh nghiệp trả dần 5.875 cổ phần tương ứng411.250.000 đồng.

Điều 2. Chuyển doanh nghiệp nhà nước Công ty Kinh doanh và Phát triển nhà quậnTân Bình thuộc Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn thành Công ty Cổ phần:

Tên gọi đầy đủ bằng tiếng ViệtNam: Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình.

Tên giao dịch quốc tế: TAN BINHREAL ESTATE JOINT STOCK COMPANY.

Tên viết tắt: TAN BINH RES.

Trụ sở chính: số 205 207 209 LýThường Kiệt, phường 6, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 3. Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình kinh doanh các ngành nghề sau:

Xây dựng, sửa chữa và kinhdoanh các loại nhà dân dụng, công trình hạ tầng đô thị và khu dân cư (đường, hệthống cấp thoát nước, cầu cống).

Sản xuất và kinh doanh vật liệuxây dựng.

Nạo vét và bồi đắp mặt bằng,đào đắp nền, công trình.

Thi công các loại móng thông thường.

Xây lắp các kết cấu xây dựnglắp đặt thiết bị điện, nước công trình.

Hoàn thiện xây dựng, trang trínội ngoại thất và tạo kiến trúc cảnh quan công trình.

Thiết kế, lập dự án và dự toáncông trình dân dụng.

Khảo sát thiết kế và quy hoạchchi tiết các khu dân cư.

Tổ chức hoạt động dịch vụ tưvấn địa ốc.

Tổ chức quản lý và thực hiệncác dịch vụ nhà ở tại đô thị: sửa chữa nhà, quản lý các sân thể thao, quản lýthang máy, đại lý cung cấp gas, đại lý bưu điện, tổ chức lấy rác, giữ trẻ ...

Điều 4. Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình.

Là pháp nhân theo pháp luậtViệt Nam kể từ ngày được cấp đăng ký kinh doanh, kinh doanh theo giấy phép đăngký, thực hiện chế độ hạch toán kinh tế độc lập, có con dấu riêng, được mở tàikhoản tại Ngân hàng theo quy định của pháp luật. Hoạt động theo Điều lệ củaCông ty Cổ phần, Luật Doanh nghiệp.

Giám đốc và Kế toán trưởng Côngty Kinh doanh và Phát triển nhà quận Tân Bình có trách nhiệm điều hành, quản lýdoanh nghiệp đến khi bàn giao toàn bộ Công ty cho Hội đồng quản trị và Giám đốcCông ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Bãi bỏ các Quyết địnhtrước đây trái với Quyết định này. Chủ tịch y ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Hội đồng quản trị Tổng công ty Địaốc Sài Gòn, Giám đốc Công ty Kinh doanh và Phát triển nhà quận Tân Bình, Hộiđồng quản trị Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình chịu trách nhiệm thi hành Quyếtđịnh này./.

KT. THỦ TƯỚNG

Phó Thủ tướng

(Đã ký)

Nguyễn Tấn Dũng