UBND TỈNH ĐẮK LẮK
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

Sửa đổi, bổ sung Định mức kinh tế kỹ thuật cho công tác quản lý khai thác công trình thủy lợi ban hành kèm theo Quyết định số 15/QĐ-UB ngày 05/01/2005 của UBND tỉnh

---------------------

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND tỉnh ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 206/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định quản lý lao động, tiền lương và thu nhập trong các công ty nhà nước; Thông tư số 06/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/1/2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội v/v hưóng dẫn phương pháp xây dựng định mức lao động trong các công ty nhà nước theo Nghị định số 206/2004/NĐ-CP; Thông tư số 07/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005 của Bộ Lao động - Thưong binh và Xã hội v/v hướng dẫn thực hiện Nghị định 206/2004/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 115/2008/NĐ-CP ngày 14/11/2008 của Chính phủ và Thông tư số 36/2009/TT-BTC ngày 26/02/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 115/2008/NĐ-CP v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình thủy lợi;

Căn cứ Nghị định số 33/2009/NĐ-CP ngày 06/4/2009 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu chung;

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 196/SNNNT-TL , ngày 10/11/2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Sửa đổi, bổ sung Định mức kinh tế kỹ thuật cho công tác quản lý khai thác công trình thủy lợi ban hành kèm theo Quyết định số 15/QĐ-UB ngày 05/01/2005 của UBND tỉnh như sau:

1. Định mức lao động tổng hợp được sửa đổi, bổ sung như sau:

a) 3,16 công/ha tưới chủ động.

b) 2,65 công/ha tưới tạo nguồn.

2. Đơn giá tiền lương trên đơn vị sản phẩm được sửa đổi, bổ sung như sau:

a) Tưới chủ động là: 321.441 đồng/ha tưới nghiệm thu.

b) Tưới tạo nguồn là: 269.563 đồng/ha tưới nghiệm thu.

Điều 2. Điều khoản thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Lao động-Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ; Kho bạc Nhà nước, Công ty KTCT thủy lợi và UBND các huyện, thị, thành phố Buôn Ma Thuột căn cứ quyết định này thi hành./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ tịch

(Đã ký)

Y Dhăm Ênuôl